Lichtende Mysteries van de Heilige Rozenkrans

Deze Mysteries van het Licht werden toegevoegd aan de Heilige Rozenkrans op initiatief van paus Johannes Paulus II in 2002. De Lichtende Mysteries worden op donderdag gebeden en zijn het derde deel van de vier series van vijf mysteries die samen de rozenkrans vormen. Ze worden ook gebeden op Vreugdevolle mysteries die gaan over de menswording en de kinderjaren van Jezus, de Droevige Mysteries van het lijden van onze Heer en de Glorieuze Mysteries van de gebeurtenissen na de opstanding.

Johannes Paulus II mediteerde over de Lichtende Mysteries en legde uit dat "laat de schittering van Gods goddelijke natuur in Jezus Christus schijnen" "de tijd waarin Jezus door de kracht van woord en daad het 'gelaat' van de hemelse Vader volledig openbaart en zijn Koninkrijk van liefde, gerechtigheid en vrede inluidt".

In 2003 verklaart de paus ook de Maria's aanwezigheid in deze mysteries, die in dit geval meestal op de achtergrond is, met uitzondering van de bruiloft te Kana

In de eerste van de Lichtende Mysteries overwegen we De Doop van de Heer in de Jordaan

 • Jezus wordt gedoopt (Matteüs 3, 13-17) In die tijd ging Jezus van Galilea naar de rivier de Jordaan, waar Johannes was, opdat Johannes hem zou dopen. Eerst verzette Johannes zich en zei tegen hem:
  -Ik moet door jou gedoopt worden, en jij komt naar mij toe?
  Jezus antwoordde hem:
  -Laat het voor nu zo zijn, want het is opportuun dat we alles doen wat goed is in de ogen van God.s
  Toen stemde John toe. Jezus, die gedoopt was, kwam omhoog uit het water. Toen werd de hemel geopend en Jezus zag de Geest van God als een duif op hem neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel, die zei: "Dit is mijn geliefde Zoon, die ik uitverkoren heb."

In de eerste van de Lichtende Mysteries: De Doop van de Heer in de Jordaan

De doop en de aanwezigheid van de Heilige Geest

In dit evangelie wordt ons geleerd dat wij, door ons met Jezus te verenigen, ons met de Vader verenigen door de Heilige Geesteen onverklaarbaar mysterie van het geloof. Johannes de Doper laat ons het getuigenis na dat hij de Geest van God in de vorm van een duif op Jezus heeft zien neerdalen en dat hij de stem van een tevreden Vader heeft gehoord.

"In het Sacrament van het Doopsel heeft Onze Vader God bezit genomen van ons leven, Hij heeft een onuitwisbaar zegel op uw ziel gelegd. Door de doop heeft hij ons ingelijfd bij Christus en ons de Heilige Geest gezonden. Gods kracht en macht verlichten de aarde. Brandt u niet van verlangen om iedereen van hem te laten houden?" Josemaría Escrivá de Balaguer

Jezus toont ons zijn nederigheid, want hoewel hij de Zoon van God is, laat hij zich dopen in het bijzijn van zoveel mensen. Het laat ons bijna het belang begrijpen van het Sacrament van het Doopsel. Doop in ons leven.

"Als u wilt dat uw kinderen ware christenen worden, help hen dan op te groeien "ondergedompeld" in de Heilige Geest, dat wil zeggen in de warmte van Gods liefde, in het licht van zijn Woord. Daarom, vergeet niet de Heilige Geest vaak aan te roepen, elke dag."

"Het is heel belangrijk bid tot de Heilige Geestomdat het ons leert hoe te zorgen voor het gezin, de kinderen, zodat deze kinderen kunnen opgroeien in de sfeer van de Heilige Drie-eenheid.. Het is juist de Geest die hen voortdraagt. Daarom vergeet niet de Heilige Geest vaak aan te roepen, elke dag....

"Als je dit gebed zegt, voel je de moederlijke aanwezigheid van de Maagd Maria. Ze leert ons de Heilige Geest aan te roepenen te leven naar de Geest, zoals Jezus". Meditaties over de mysteries van de Heilige Rozenkrans, Paus Franciscus.

In de tweede van de Lichtende Mysteries staan we stil bij het eerste wonder van Jezus op het bruiloftsfeest van Kana.

 • Een bruiloft in Kana van Galilea (Johannes 2,1-12) Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, een dorp in Galilea. De moeder van Jezus en Jezus en zijn discipelen waren ook uitgenodigd voor de bruiloft. 3 Toen raakte de wijn op en Jezus' moeder zei tegen hem: "Ze hebben geen wijn meer.
  Jezus antwoordde haar: "Vrouw, waarom zegt u dit tegen mij? Mijn uur is nog niet gekomen.
  Ze zei tegen degenen die dienden: "Doe wat hij jullie zegt.
  Daar stonden zes stenen kruiken, voor het water dat de Joden gebruikten bij hun reinigingsceremonies. Elke kruik bevatte tussen de vijftig en zeventig liter.
  Toen zei Jezus tegen de bedienden: Vul deze potten met water.

  Ze vulden ze tot de rand en hij zei tegen hen: "Neem er nu wat uit en breng het naar de partijleider. Dat deden ze, en de bewaarder van het feest proefde het water dat in wijn veranderde, niet wetende waar het vandaan kwam. Alleen de bedienden die het water hadden gehaald wisten het. Dus riep de hofmeester de bruidegom en zei tegen hem: "Iedereen serveert eerst de beste wijn en als de gasten genoeg gedronken hebben, serveert hij de gewone wijn. Maar je hebt het beste tot nu toe bewaard.
  Dit was het eerste wonderbaarlijke teken dat Jezus deed in Kana van Galilea. Daarmee toonde hij zijn glorie, en zijn discipelen geloofden in hem. 

In de tweede van de Lichtende Mysteries staan we stil bij het eerste wonder van Jezus op het bruiloftsfeest van Kana.

Maria is Moeder, ze is in de details en bemiddelt voor ons.

Het evangelie van Lucas vertelt ons dat Maria was aan Jezus' zijde. Zij let op de behoeften van anderen en is begaan met het welzijn van alle kinderen. De Heilige Moeder Virgin Maria is bij Hem om Hem te zeggen: ze hebben geen wijn, ze hebben geen gezondheid, ze hebben geen werk, ze hebben geen leven, ze hebben geen hoop, ze hebben geen geloof..., daar is onze Moeder die probeert mee te werken aan de zaken van Jezus, en met haar nederige woorden vraagt ze ons eenvoudigweg "Doe wat hij je zegt"., Hij zegt ons te vertrouwen, de hoop niet te verliezen, ons aan Hem over te geven en naar Hem te luisteren!

"Het is gepast voor een vrouw, en een oplettende huisvrouw, om een onoplettendheid op te merken, om attent te zijn op die kleine details die het menselijk bestaan aangenaam maken: en zo handelde Mary. Als ons geloof zwak is, laten we ons dan wenden tot de Heilige Maagd Maria. Onze Moeder bemiddelt altijd voor haar Zoon, opdat Hij ons zal bijstaan en zich aan ons zal tonen, zodat wij kunnen belijden: U bent de Zoon van God.." Josemaría Escrivá de Balaguer

"Maria is gewoon een moeder, ze heeft het probleem al in Gods handen gelaten! Haar zorg voor de noden van anderen bespoedigt het "uur" van Jezus. En Maria maakt deel uit van dat uur, van de kribbe tot het kruis. (...) De beste wijn moet nog komen. En fluister het naar de wanhopige of de liefdeloze. Heb geduld, heb hoop, Doe als Maria, bid, handel, open je hart, want de beste wijn zal komen.  Meditaties over de mysteries van de Heilige Rozenkrans, Paus Franciscus.

In de derde van de Lichtende Mysteries overwegen we de verkondiging van het Koninkrijk van God.

 • Jezus onthult wie hij is en roept vier vissers (Marcus 1, 14-18). Nadat Johannes in de gevangenis was gezet, ging Jezus naar Galilea om het goede nieuws van God te verkondigen. Hij zei: "De tijd is gekomen en het koninkrijk van God is nabij. Wend je tot God en aanvaard in geloof zijn goede nieuws."
  Jezus liep langs de oever van het meer van Galilea toen hij Simon en zijn broer Andreas zag. Het waren vissers die hun netten in het water wierpen. Jezus zei tegen hen: "Volg mij, en ik zal jullie vissers van mensen maken.
  Onmiddellijk verlieten zij hun netten en gingen met hem mee.

In de derde van de Lichtende Mysteries van de Heilige Rozenkrans overwegen we de verkondiging van het Koninkrijk van God.

Jezus nodigt ons uit tot bekering en tot deelname aan Gods zending.

Jezus, in dit Evangelie, nodigt ons uit om de conversie. Bekeren is God centraal stellen in ons leven en Hem oprecht liefhebben. Om bekeerd te worden is het noodzakelijk ons hele wezen, lichaam en ziel, in Gods handen te laten. En om onszelf te geven en anderen te dienen, om een zendeling van de Heer te zijn.

"Hoe natuurlijk stapt Jezus in de boot van ieder van ons! Wanneer u de Heer nadert, denk er dan aan dat hij altijd heel dicht bij u is, in u, in uw hart.: "regnum meum intra vos est" (Lc 17, 21). Je vindt het in je hart. Christus moet eerst en vooral heersen in onze ziel. Om Hem in mij te laten regeren, heb ik zijn overvloedige genade nodig (...)". Josemaría Escrivá de Balaguer

"Jezus is geen geïsoleerde missionaris, hij wil zijn missie niet alleen uitvoeren, maar betrekt zijn leerlingen erbij.(...) Dit is heel mooi! Jezus wil niet alleen werken, hij is gekomen om Gods liefde in de wereld te brengen en hij wil die verspreiden in de stijl van gemeenschap, in de stijl van broederschap (...) Het doel is het Koninkrijk van God te verkondigen, en dat is dringend! Het is ook dringend vandaag. Er is geen tijd te verliezen in nutteloos geklets (...) Hoeveel missionarissen doen dit niet! Zij zaaien leven, gezondheid, troost in de periferie van de wereld. Hoe mooi is dat! Niet om te leven voor zichzelf, niet om te leven voor zichzelf, maar om te leven om te gaan en goed te doen. Er zijn tegenwoordig zoveel jongeren op het plein: denk hier eens over na, vraag uzelf af: (...)  Ben je hier moedig voor, heb je de moed om naar de stem van Jezus te luisteren? Het is mooi om missionaris te zijn! Ah, je doet het goed! Ik vind het leuk hier! (...) Iedereen zou een zendeling moeten zijn, iedereen kan de oproep van Jezus horen en het Koninkrijk gaan verkondigen."  Meditaties over de mysteries van de Heilige Rozenkrans, Paus Franciscus.

In de vierde van de Lichtende Mysteries overwegen we de transfiguratie van de Heer.

 • Jezus onthult zijn gezicht (Matteüs 17, 1-9)  Zes dagen later nam Jezus Petrus en de broers Jacobus en Johannes mee en leidde hen naar een hoge berg. Daar, in hun aanwezigheid, veranderde Jezus' uiterlijk. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Toen zagen ze Mozes en Elia met hem praten.
  Petrus zei tegen Jezus: 
  Heer, het is goed dat we hier zijn! Als je wilt, maak ik drie hutten: een voor jou, een voor Mozes en een voor Elia.
  Terwijl Petrus sprak, omhulde een heldere wolk hen. En uit de wolk kwam een stem, die zei: "Dit is mijn geliefde Zoon, die ik uitverkoren heb. Luister naar hem."
  Toen de discipelen dit hoorden, bogen zij zich angstig ter aarde.
  Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei tegen hen: 
  Sta op, wees niet bang.
  Toen hieven zij hun ogen op en zagen niemand anders dan Jezus.
  Toen ze de berg afdaalden, beval Jezus hen: Vertel dit visioen aan niemand totdat de Mensenzoon is opgestaan uit de dood.

In de vierde van de Lichtende Mysteries overwegen we de transfiguratie van de Heer.

Jezus nodigt ons uit om te bidden en elkaar lief te hebben

In dit Evangelie Jezus leert ons dat er een veel betere plaats is dan de plaats waar wij leven.waar lijden ons vaak in verwarring brengt. Beproevingen en menselijk lawaai leiden ons af van onze ware christelijke missie. En materiële behoeften maken onze geest leeg en verharden ons hart.

"Vultum tuum, Domine, requiram" (Ps. 26, 8)., Ik zal uw gezicht zoeken, Heer. Ik kijk ernaar uit om mijn ogen te sluiten en te denken dat de tijd zal komen, wanneer God het wil, dat ik je zal kunnen zien.niet als in een spiegel en onder donkere beelden... maar van aangezicht tot aangezicht... (I Kor. 13, 12). Ja, mijn hart dorst naar God, naar de levende God: Wanneer zal ik komen en het aangezicht van God zien? (Ps. 41,3) Josemaría Escrivá de Balaguer

"Van deze episode van de Transfiguratie wil ik wijzen op twee belangrijke elementen, die ik samenvat in twee woorden: opgang en neergang.. We moeten ons terugtrekken in een ruimte van stilte (de berg opgaan) om onszelf terug te vinden en de stem van de Heer beter waar te nemen. Maar we kunnen daar niet blijven! De ontmoeting met God in de gebed Het spoort ons opnieuw aan om van de berg af te komen en terug te keren naar de vlakte, waar we vele broeders en zusters ontmoeten die door ontberingen, onrechtvaardigheid, materiële en geestelijke armoede zijn overmand. Aan onze broeders en zusters die in moeilijkheden verkeren, moeten wij de vruchten van onze ervaring met God aanbieden en de schatten van de ontvangen genade met hen delen.."

"Deze missie betreft de hele Kerk en het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de herders (bisschoppen en priesters) die geroepen zijn zich midden in de noden van het volk van God te begeven en met genegenheid en tederheid vooral de zwaksten en de minsten, de laatsten, te benaderen. Maar om dit pastorale werk met vreugde en beschikbaarheid te verrichten, moeten de bisschoppen en priesters priesters hebben gebeden nodig van de hele christelijke gemeenschap".  Meditaties over de mysteries van de Heilige Rozenkrans, Paus Franciscus.

In de vijfde van de Lichtende Mysteries overwegen we de instelling van de Eucharistie.

 • Het Avondmaal (Lucas 22, 14-20) Toen het uur aanbrak, zaten Jezus en de apostelen aan tafel.
  Hij zei tegen hen: "Hoe verlangde ik ernaar dit Pesachmaal met jullie te vieren voordat ik stierf! Want ik zeg u, ik zal het niet meer vieren totdat het in het koninkrijk van God is vervuld.
  Toen nam hij een beker in zijn handen, en toen hij God gedankt had, zei hij: "Neem dit en verdeel het onder elkaar, want ik zeg u: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken totdat het koninkrijk van God komt.
  Toen nam hij het brood in zijn handen, en toen hij God gedankt had, brak hij het en gaf het hun en zei: "Dit is mijn lichaam, gegeven om voor jullie te sterven. Doe dit ter herinnering aan mij.
  Hij deed hetzelfde met de beker na het avondmaal en zei: "Deze beker is het nieuwe verbond, bevestigd door mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

In de vijfde van de Lichtende Mysteries van de Heilige Rozenkrans overwegen we de instelling van de Eucharistie.

Jezus blijft bij ons

We kunnen ons de discipelen rond Jezus voorstellen, luisterend naar zijn woorden. Zij hadden de genade ontvangen die alleen van God komt en alleen wordt ontvangen door hen met een nederig hart. "die geloven zonder gezien te hebben". 

"Het werd nacht in de wereld, want de oude riten, de oude tekenen van de mercy Gods oneindige liefde voor de mensheid zou volledig worden gerealiseerd, waardoor de weg naar een ware dageraad werd geopend: het nieuwe Pasen. De Eucharistie werd 's nachts ingesteld, als voorbereiding op de ochtend van de Verrijzenis.

Jezus bleef in de Eucharistie voor liefde..., voor jou. Hij bleef, wetend hoe de mensen hem zouden ontvangen... en hoe jullie hem ontvangen". Josemaría Escrivá de Balaguer

"Christus heeft zijn bloed vergoten als een prijs en als een heilig bad dat ons wast, zodat wij gereinigd worden van alle zonden. zodat we niet oplossen, terwijl we ernaar kijken, verzadigd van zijn bron, zodat we gevrijwaard blijven van het risico van corruptie. En dan zullen we de genade van transformatie ervaren: Wij zullen altijd arme zondaars blijven, maar het bloed van Christus zal ons bevrijden van onze zonden en onze waardigheid herstellen. Het zal ons bevrijden van corruptie. Zonder eigen verdienste, in oprechte nederigheid, zullen we de liefde van onze Heer en Redder aan onze broeders en zusters kunnen brengen. Wij zullen zijn ogen zijn die zoeken naar Zacheüs en de Magdalena; wij zullen zijn hand zijn die helpt wie in nood is. patiënten van lichaam en geest; wij zullen zijn hart zijn dat houdt van hen die verzoening, barmhartigheid en begrip nodig hebben.

Zo actualiseert de Eucharistie het Verbond dat ons heiligt, zuivert en verenigt in een bewonderenswaardige gemeenschap met God. Zo leren we dat de Eucharistie is geen beloning voor de goeden, maar de kracht voor de zwakken, voor de zondaars, het is vergeving, het viaticum dat ons helpt te lopen, te reizen."  Meditaties over de mysteries van de Heilige Rozenkrans, Paus Franciscus.

De Lichtende Mysteries van de Heilige Rozenkrans

Zij belichten een weg die begint bij het moment dat wij gedoopt worden en die ons vervolgens leidt naar de zwakheid van Jezus voor de liefde van zijn Moeder; zij tonen ons de kracht van Maria's voorspraak als onze pleitbezorger.

Verder nodigt hij ons uit om ons met oprechtheid te bekeren en in het Evangelie te geloven om het precies daar te brengen waar de priesters niet kunnen komen. Maar daarvoor vraagt Jezus van ons een nederig hart, een in de Zijne getransfigureerde geest en roept Hij ons op Hem na te volgen in het gebed.

Dan tonen de apostelen ons Jezus in zijn goddelijke glorie, beschrijven een plaats die mooier is dan deze wereld en moedigen ons aan te begrijpen dat het lijden de hoop van onze verlossing is. En in dit laatste mysterie openbaart Jezus ons dat hij bij ons blijft in het Eucharistisch Brood en vraagt ons "daarvan te eten en te drinken want dit is mijn Lichaam". Jezus zegt ons duidelijk "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken op de laatste dag".

In dit evangelie stelt Jezus ook de Priesterlijke OrdeOmdat Hij zijn apostelen vraagt "Doe dit ter herinnering aan mij", om te herhalen wat Hij deed bij het laatste avondmaal. De apostelen van Jezus hebben niet nagelaten dit gebod te vervullen, want hun opvolgers hebben alles achtergelaten om Hem te volgen, en dat zijn onze heilige priesters.

Met medewerking van:
OpusDei.com
Meditaties over de mysteries van de Heilige Rozenkrans, Paus Franciscus.

Wat wordt er gevierd op het feest van Maria Hemelvaart?

"De ontzagwekkende werkelijkheid van Maria Hemelvaart manifesteert en bevestigt de eenheid van de menselijke persoon en herinnert ons eraan dat wij geroepen zijn God te dienen en te verheerlijken met heel ons wezen, ziel en lichaam". Paus Franciscus

Het belang van het Mysterie van Maria Hemelvaart

De Maagd Maria is vol van genade. De intensiteit en natuur van haar genaden zijn verschillend gedurende haar leven; de ene is de genade bij haar Ontvangenis, de andere bij de EncarnaciónEen andere bij de tenhemelopneming van Maria. In deze laatste ontvangt de Maagd Maria de volheid van heiligheid.

Jacopo Palma Maria Hemelvaart

Maria Hemelvaart (Assumptie van de Maagd) Jacopo Palma

Geschiedenis van het feest van Maria Hemelvaart

De viering van Maria Hemelvaart is een oud feest dat vroeger werd gevierd op Jeruzalem uit de 6e eeuw ter ere van de Moeder Gods herinnerde waarschijnlijk aan de wijding van een kerk ter ere van hem.

Dit feest, een eeuw later, verspreidde zich in het Oosten onder de naam van het Ontslapen van Maria en viert haar heengaan uit deze wereld en Maria's opname in de hemel.

Het dogma van de tenhemelopneming van Maria

De Paus Pius XIIIn 1950 verklaarde ik de Hemelvaart van Maria tot dogma van het geloof. Door een bijzonder voorrecht van de Almachtige God heeft de Maagd Maria geen verderf ondervonden: haar lichaam, verheerlijkt door de Heilige Drie-eenheid, was verenigd met het lichaam van de Heilige Maagd Maria. soulen Maria werd opgenomen in de hemel, waar zij levend en glorieus heerst, samen met Jezusom God te verheerlijken en voor ons te bemiddelen.

In de Apocalyps lezen we de passages over de tenhemelopneming van de Maagd Maria: "In de hemel verscheen een groot teken: een vrouw bekleed met de zon, de maan aan haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (Openb. 12:1).

En wij, ingegeven door de liturgie tijdens de nachtmis van dit feest, prijzen Onze Lieve Vrouw met deze woorden:

Gloriosa dicta sunt de te, Maria, quæ hodie exaltata es super choros angelorum.

Gezegend ben je, Maria, want vandaag ben je verheven boven de engelenkoren en heb je samen met Christus de eeuwige triomf bereikt.

De tenhemelopneming van de Maagd Maria in het christelijk leven

De Kerk Hij kijkt naar Maria om in haar te overwegen wat de Kerk is in haar mysterie, in haar "pelgrimstocht van het geloof", en wat zij zal zijn aan het einde van haar reis, waar zij op Hem wacht, "tot glorie van de Allerheiligste en ondeelbare Drie-eenheid", "in communie met alle heiligen" zij die hij vereert als de Moeder van zijn Heer en als zijn eigen Moeder.

De Assumptie van Maria, Onze Lieve Vrouw stelt ons de realiteit van deze vreugdevolle hoop voor. We zijn nog steeds pelgrims, maar Onze Moeder is ons voorgegaan en wijst ons al op het einde van de weg: ze herhaalt ons dat het mogelijk is aan te komen en dat we, als we trouw zijn, zullen aankomen. Want de Heilige Maagd is niet alleen ons voorbeeld: zij is de hulp van de christenen. En op ons verzoek - Monstra te esse Matrem - weet ze niet hoe en wil ze niet weigeren om met moederlijke zorg voor haar kinderen te zorgen. Het is Christus die passeert, 177.

Maria vervulde Gods wil op voorbeeldige wijze in haar leven en dat bracht haar tot de glorie van God. De Tenhemelopneming van de Maagd Maria is een voorbeeld voor alle Christenen.

Op aarde willen we allemaal God bereiken. Dit is onze hoop. De Maagd Maria heeft dit al bereikt. Wat zij heeft bereikt moedigt ons aan. Mary had een enorme vertrouwen in God en zijn hart was vol van God.

 

Met medewerking van:

Opusdei.com

Kloosters en religieuze residenties in Rome

Kloosters en religieuze verblijven voor overnachtingen in Rome

Een verblijf in kloosters, conventen en religieuze residenties in Rome is de minst bekende optie als het gaat om het kiezen van accommodatie voor je verblijf. Het lijkt misschien een beetje vreemd, maar het is de beste keuze als je op zoek bent naar een eenvoudige, rustige, goedkope en gastvrije plek om te verblijven. Deze kenmerken zijn niet zo ver verwijderd van de modieuze reistrends zoals de detoxd.w.z. degene die digitale ontgifting of digitale langzaamop zoek naar gemoedsrust.

Het verblijf in deze religieuze plaatsen komt voort uit de traditie van het verwelkomen van pelgrims en degenen die behoefte hebben aan een eenzame retraite. Hoewel het niet nodig is om religieuze overtuigingen te hebben om van deze verblijven te genieten, waar een vredige sfeer, eenvoud en afzondering de belangrijkste kenmerken zijn.

Naast pelgrims zijn er in de kloosters, conventen en religieuze residenties vaak groepen jonge mensen te vinden die alleen in hun portemonnee kunnen verblijven, toeristen die op zoek zijn naar nieuwe ervaringen of mensen met een passie voor cultuur en geschiedenis die op zoek zijn naar accommodatie in historische plaatsen.

T2 rome waar overnachten

Veel van de Geval per Ferie evenals kloosters en conventen, zijn direct in het toerisme gestapt en laten de marketing van hun sites over aan experts of externe bedrijven. Er zijn er echter nog steeds die alleen worden geraffineerd door de religieuze gemeenschappen die er wonen.

In Rome, het centrum van het christendom, is dit type accommodatie zo gewoon dat het een categorie is geworden zoals hotels, appartementen of hostels, en de naam "hotel" heeft gekregen. Geval per Ferie (letterlijk vertaald als vakantiehuis).

In deze Geval per Ferie Er is nauwelijks decoratie, alleen religieuze elementen, weinig of geen technologie en ze zijn 's nachts bijna allemaal gesloten. Aan de andere kant zullen we genieten van stilte en rust, goed gebruikte en zeer schone faciliteiten, vriendelijke en hartelijke behandeling en, over het algemeen, is het ontbijt inbegrepen.

Als je van plan bent om in een klooster, convent of religieuze residentie in Rome te verblijven, geven we je graag enkele tips om in gedachten te houden:

 • Verwar ze niet met een hotel: er is geen luxe en niemand staat voor je klaar.
 • Maak je bed op en richt de kamer zelf in.
 • Als er een afsluitingszone is, respecteer die dan.
 • Respecteer ook de etenstijden en eventuele sluitingstijden 's avonds.
 • We moedigen je sterk aan om betrokken te raken bij de ambachten in de gemeenschap.
 • Gebruik geen mobiele telefoons of radio's in openbare of gemeenschappelijke ruimten.
 • Onderzoek de geschiedenis van de gemeenschap en de plaats waar je je bevindt.

Kaart van de ligging van religieuze residenties in Rome

Op de volgende kaart vind je onze selectie:

[wpgmza id="5"]

Lijst van religieuze residenties voor overnachting in Rome

Hiervan willen we er vijf uitlichten, die je allemaal in het Spaans kunt ontvangen.

 • Villa Angeli - Engelachtige zussen

Geval van vervoer Sacro Cuore di Gesù en Santi Angeli

Via Paolo Bentivoglio 12, 00165 - Rome

0039 06 3936 6530 | 0039 699 935 368

http://www.villaangeli.itangé[email protected]

Case per Ferie ligt op 25 minuten lopen van het Sint-Pietersplein en biedt ontbijt inbegrepen in de prijs, variërend van € 35 voor een eenpersoonskamer in het laagseizoen tot € 125 voor een vierpersoonskamer in het hoogseizoen. Alle kamers hebben een eigen badkamer, telefoon en airconditioning. Er is een toegankelijke kamer en kinderen zijn toegestaan.

 • Dienstmeisjes van barmhartige liefde

Misericordioso dell'Amore

Via Casilina 323, 00176 - Rome

0039 06 278 601

[email protected] | www.casamadresperanza.com

Hoewel het ver van het centrum ligt, is het zeer goed bereikbaar met de bus, lijn 105 gaat naar station Termini. Betaling met creditcard wordt niet geaccepteerd, maar moet contant of per bankoverschrijving worden voldaan.

 • Huis Virgen del Pilar

Missionair werk van Jezus en Maria, opgericht door de zalige María Pilar Izquierdo.

Via Alessandro Poerio 51D, 00152 - Rome

0039 06 5833 1508 | 0039 32 7363 7770

[email protected] | www.casavirgendelpilar.com

Dit Casa per Ferie is gunstig gelegen tussen Gianicolo en Trastevere en biedt een geweldig uitzicht over de stad vanaf het terras. De prijzen zijn inclusief ontbijt en variëren van €40 voor een eenpersoonskamer tot €114 voor een driepersoonskamer in het hoogseizoen. Er is gratis parkeergelegenheid.

 • Conceptionistische Missiezusters van het Onderwijs

Via Bixio 75, 00185 - Rome

[email protected] | www.concezioniste.it

Het is zeer centraal gelegen, naast het Termini-station en de prijzen zijn inclusief ontbijt. Ze vragen een bedrag van 20% van het totale verblijf op het moment van boeken en de rest moet contant worden betaald bij aankomst.

 • Villa Fatima

Oblaten van de Heilige Verlosser

Via Paolo Bentivoglio 1, 00165 - Rome

[email protected] | www.villafatima.it

Het ligt tegenover Villa Angeli, op 25 minuten lopen van het Sint-Pietersplein. De prijzen zijn inclusief ontbijt en variëren van €50 voor een eenpersoonskamer tot €120 voor een vierpersoonskamer. Ze bieden een ophaalservice van het vliegveld op basis van beschikbaarheid en de prijs varieert afhankelijk van het aantal personen.

Een verblijf in kloosters, conventen en religieuze residenties in Rome is de beste keuze als je op zoek bent naar een eenvoudige, rustige, goedkope en gastvrije plek om te verblijven.

T2 overnachting in religieuze residenties

Kloosters en religieuze residenties in Rome