Svētā Rožukroņa gaišie noslēpumi

Šie Gaismas noslēpumi tika pievienoti Svētajam Rožukronim pēc pāvesta Jāņa Pāvila II iniciatīvas 2002. gadā. Ceturtdienās tiek lūgti Gaismas noslēpumi, un tie ir trešā daļa no četriem pieciem noslēpumiem, kas veido Rožukroņa lūgšanu. Tās tiek lūgts arī par Priecīgas mistērijas kas nodarbojas ar iemiesošanos un Jēzus bērnību. Sāpīgie noslēpumi par mūsu Kunga ciešanām un Krāšņās mistērijas par notikumiem pēc augšāmcelšanās.

Svētais Jānis Pāvils II meditēja par Gaismas noslēpumiem un paskaidroja, ka "lai atspīd Dieva dievišķās dabas spožums Jēzū Kristū" "laiks, kad Jēzus ar vārdu un darbu spēku pilnībā atklāj debesu Tēva "seju", atklājot savu mīlestības, taisnīguma un miera valstību".

2003. gadā pāvests arī skaidro. Marijas klātbūtne šajos noslēpumos, kas šajā gadījumā parasti ir otrajā plānā, izņemot kāzas Kānā

Pirmajā no Gaismas noslēpumiem mēs apceram Kunga Kristību Jordānā.

 • Jēzus tiek kristīts (Mt.ev.3, 13-17) Tanī laikā Jēzus no Galilejas devās pie Jordānas upes, kur bija Jānis, lai Jānis Viņu kristītu. Sākumā Jānis pretojās, sacīdams viņam:
  -Man būtu jātiek kristītam pie jums, un jūs nākt pie manis?
  Jēzus viņam atbildēja:
  -Lai tā paliek pagaidām, jo ir lietderīgi, lai mēs darītu visu, kas ir pareizi Dieva priekšā.s
  Tad Jānis piekrita. Pēc kristīšanas Jēzus izkāpa no ūdens. Tad debesis atvērās, un Jēzus redzēja Dieva Garu, kas kā balodis nolaidās pār Viņu. Un no debesīm atskanēja balss: "Šis ir mans mīļais Dēls, ko Es esmu izredzējis."

Pirmajā no Gaismas noslēpumiem: Kunga Kristība Jordānā.

Kristība un Svētā Gara klātbūtne

Šajā evaņģēlijā mēs tiekam mācīti, ka, apvienojoties ar Jēzu, mēs apvienojamies ar Tēvu caur Viņa Vārdu. Svētais Garsneizskaidrojams ticības noslēpums. Jānis Kristītājs mums atstāj liecību par to, ka ir redzējis Dieva Garu balodīša veidā, kas nolaidās uz Jēzus, un ir dzirdējis Tēva balsi.

"Kristības sakramentā Dievs, mūsu Tēvs, ir pārņēmis mūsu dzīvi, Viņš ir uzlicis neizdzēšamu zīmogu uz jūsu dvēseles. Ar Kristību Viņš mūs ir iekļāvis Kristū un sūtījis mums Svēto Garu. Dieva spēks un vara apgaismo zemes virsmu. Vai tu nedeg vēlmē, lai visi viņu mīl?" Hosemarija Escrivá de Balaguer

Jēzus parāda mums savu pazemību, jo, lai gan Viņš ir Dieva Dēls, Viņš tiek kristīts daudzu cilvēku klātbūtnē. Tas ļauj mums saprast, cik svarīgs ir Kristības sakraments. Kristības mūsu dzīvē.

"Ja vēlaties, lai jūsu bērni kļūtu par īstiem kristiešiem, palīdziet viņiem augt "iegremdētiem" Svētajā Garā, tas ir, Dieva mīlestības siltumā, Viņa Vārda gaismā. Tāpēc, neaizmirstiet bieži un katru dienu piesaukt Svēto Garu."

"Ir ļoti svarīgi lūgties uz Svēto Garujo tā mums māca, kā rūpēties par ģimeni, par bērniem, lai šie bērni varētu augt Svētās Trīsvienības gaisotnē.. Tieši Gars ir tas, kas tos nes uz priekšu. Tāpēc neaizmirstiet bieži un katru dienu piesaukt Svēto Garu..

"Kad jūs sakāt šo lūgšanu, jūs jūtat Jaunavas Marijas mātišķo klātbūtni. Viņa māca mums piesaukt Svēto Garu.un dzīvot saskaņā ar Garu, kā Jēzus." Meditācijas par Svētā Rožukroņa noslēpumiem, pāvests Francisks.

Otrajā no Gaismas noslēpumiem mēs pārdomājam pirmo Jēzus brīnumu kāzu mielastā Kānā.

 • Kāzas Galilejas Kānā (Jņ.ev.2,1-12) Trešajā dienā notika kāzas Kānā, Galilejas ciematā. Jēzus māte tur bija ieradies arī Jēzus un Viņa mācekļi, un arī Viņš un Viņa mācekļi bija uzaicināti uz kāzām. 3 Bet vīns beidzās, un Jēzus māte sacīja Viņam: "Viņiem vairs nav vīna.
  Jēzus viņai atbildēja: "Sieva, kāpēc tu man to saki? Mana stunda vēl nav pienākusi.
  Viņa sacīja tiem, kas kalpoja: "Dariet visu, ko viņš jums saka.
  Tur atradās sešas akmeņu burkas ūdenim, ko jūdi izmantoja attīrīšanas ceremonijās. Katrā burkā bija no piecdesmit līdz septiņdesmit litriem.
  Tad Jēzus sacīja kalpiem: Piepildiet šīs burkas ar ūdeni.

  Viņi piepildīja tās līdz malām, un viņš viņiem sacīja: "Tagad paņemiet un aiznesiet to partijas vadītājam. Tā viņi arī darīja, un mielasta sargs nogaršoja ūdeni, kas bija pārvērties vīnā, nezinādams, no kurienes tas bija nācis. To zināja tikai kalpi, kas bija ievilkuši ūdeni. Tad pārvaldnieks aicināja līgavaini un sacīja viņam: "Vispirms visi pasniedz labāko vīnu, un, kad viesi ir pietiekami daudz izdzēruši, pasniedz parasto vīnu. Bet jūs līdz šim esat saglabājuši labāko.
  Šī bija pirmā brīnumainā zīme, ko Jēzus izdarīja Galilejas Kānā. Ar to Viņš parādīja savu godību, un mācekļi Viņam ticēja. 

Otrajā no Gaismas noslēpumiem mēs pārdomājam pirmo Jēzus brīnumu kāzu mielastā Kānā.

Marija ir Māte, Viņa ir detaļās un aizlūdz par mums.

Lūkas evaņģēlijs stāsta, ka Marija bija Jēzus pusē. Viņa rūpējas par citu cilvēku vajadzībām un rūpējas par visu bērnu labklājību. Vissvētākā Jaunava Marija Virgin Marija ir kopā ar Viņu, lai pateiktu Viņam, ka viņiem nav vīna, viņiem nav veselības, viņiem nav darba, viņiem nav dzīves, viņiem nav cerības, viņiem nav ticības..., tur ir mūsu Māte, kas cenšas sadarboties Jēzus lietās, un ar saviem pazemīgajiem vārdiem viņa mūs vienkārši lūdz. "Dari visu, ko Viņš tev saka.", Viņš mums saka, lai mēs uzticamies, nezaudējam cerību, nododamies Viņam un klausāmies Viņā!

"Sievietēm un uzmanīgām saimniecēm pienākas pamanīt neuzmanību, būt uzmanīgām pret sīkumiem, kas padara cilvēka dzīvi patīkamu, un tā rīkojās Marija. Ja mūsu ticība ir vāja, vērsīsimies pie Vissvētākās Jaunavas Marijas. Mūsu Māte vienmēr aizlūdz sava Dēla priekšā, lai Viņš mūs uzmeklētu un parādītu Sevi mums, lai mēs varētu atzīt: Tu esi Dieva Dēls.." Hosemarija Escrivá de Balaguer

"Marija ir vienkārši māte, viņa jau ir atstājusi problēmu Dieva rokās! Viņas rūpes par citu cilvēku vajadzībām paātrina Jēzus "stundu". Un Marija ir daļa no šīs stundas - no silītes līdz krustam. (...) Labākais vīns vēl tikai gaidāms. Un čuksti to izmisušajiem vai nemīlošajiem. Esiet pacietīgi, esiet cerīgi, Dariet kā Marija, lūdzieties, rīkojieties, atveriet savu sirdi, jo nāks labākais vīns.  Meditācijas par Svētā Rožukroņa noslēpumiem, pāvests Francisks.

Trešajā no Gaismas noslēpumiem mēs apceram Dieva Valstības pasludināšanu.

 • Jēzus atklāj, kas Viņš ir, un aicina četrus zvejniekus (Mk 1, 14-18). Pēc tam, kad Jānis tika ieslodzīts cietumā, Jēzus devās uz Galileju, lai pasludinātu labas ziņas no Dieva. Viņš sacīja: "Laiks ir pienācis, un Dieva valstība ir tuvu. Atgriezieties pie Dieva un ticībā pieņemiet Viņa labo vēsti."
  Jēzus staigāja gar Galilejas ezera krastu, kad ieraudzīja Sīmani un viņa brāli Andreju. Viņi bija zvejnieki, kas meta tīklus ūdenī. Jēzus tiem sacīja: "Sekojiet man, un es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.
  Tūlīt viņi atstāja tīklus un devās viņam līdzi.

Trešajā no Svētā Rožukroņa gaismas noslēpumiem mēs apceram Dieva Valstības pasludināšanu.

Jēzus aicina mūs atgriezties un pievienoties Dieva misijai.

Jēzus šajā evaņģēlijā aicina mūs uz konversija. Atgriezties nozīmē likt Dievu savas dzīves centrā un mīlēt Viņu ar sirsnību. Lai atgrieztos, ir nepieciešams visu savu būtību, miesu un dvēseli, atstāt Dieva rokās. Un ziedot sevi un kalpot citiem, būt Kunga misionāram.

"Cik dabiski Jēzus nokļūst katra no mums laivā! Kad tu tuvojies Kungam, domā, ka Viņš vienmēr ir ļoti tuvu tev, tevī, tavā sirdī.: "regnum meum intra vos est" (Lk 17, 21).. Jūs to atradīsiet savā sirdī. Kristum vispirms ir jāvalda mūsu dvēselē. Lai Viņš valdītu manī, man ir vajadzīga Viņa bagātīgā žēlastība (...)". Hosemarija Escrivá de Balaguer

"Jēzus nav izolēts misionārs, Viņš nevēlas veikt savu misiju vienatnē, bet iesaista savus mācekļus.(...) Tas ir ļoti skaisti! Jēzus nevēlas darboties vienatnē, Viņš nāca, lai nestu pasaulē Dieva mīlestību, un Viņš vēlas to izplatīt sadraudzības stilā, brālības stilā (...) Mērķis ir pasludināt Dieva Valstību, un tas ir steidzami! Tas ir aktuāli arī šodien. Nav laika, ko tērēt tukšām runām (...) Cik daudz misionāru to dara! Viņi sēj dzīvību, veselību, mierinājumu pasaules nomalēs. Cik tas ir skaisti! Dzīvot ne sev, ne sev, bet dzīvot, lai dotos un darītu labu. Šodien laukumā ir tik daudz jauniešu: padomājiet par to, pajautājiet sev: (...)  Vai tu esi drosmīgs, vai tev ir drosme ieklausīties Jēzus balsī? Ir skaisti būt misionāriem! Ak, jums labi klājas! Man šeit patīk! (...) Ikvienam vajadzētu būt misionāram, ikviens var dzirdēt Jēzus aicinājumu un doties uz priekšu un pasludināt Valstību."  Meditācijas par Svētā Rožukroņa noslēpumiem, pāvests Francisks.

Ceturtajā no Gaismas noslēpumiem mēs apceram Kunga pārvēršanos.

 • Jēzus atklāj savu seju (Mt.ev.17, 1-9)  Pēc sešām dienām Jēzus paņēma Pēteri, brāļus Jēkabu un Jāni un aizveda tos augstu kalnā. Tur, viņu klātbūtnē, Jēzus izskats mainījās. Viņa seja mirdzēja kā saule, un viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Tad viņi ieraudzīja Mozu un Eliju, kas runāja ar viņu.
  Pēteris sacīja Jēzum: 
  Kungs, tas ir labi, ka mēs esam šeit! Ja tu gribi, es uztaisīšu trīs būdiņas: vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam.
  Kamēr Pēteris runāja, tos apņēma gaišs mākonis. Un no mākoņa atskanēja balss, kas sacīja: "Šis ir mans mīļais Dēls, ko Es esmu izredzējis. Klausieties viņu."
  To dzirdēdami, mācekļi bailēs noliecās līdz zemei.
  Jēzus nāca pie viņiem, pieskārās tiem un sacīja: 
  Celieties, nebaidieties.
  Tad viņi pacēla acis un neredzēja nevienu citu kā vien Jēzu.
  Kad viņi gāja lejā no kalna, Jēzus viņiem pavēlēja: Nevienam šo redzējumu nestāstiet, līdz Cilvēka Dēls būs augšāmcēlies no mirušajiem.

Ceturtajā no Gaismas noslēpumiem mēs apceram Kunga pārvēršanos.

Jēzus aicina mūs lūgties un mīlēt vienam otru.

Šajā evaņģēlijā Jēzus mums māca, ka ir daudz labāka vieta nekā šī, kurā mēs dzīvojam.kur ciešanas mūs bieži mulsina. Grūtības un cilvēciskais troksnis novērš mūsu uzmanību no mūsu patiesās kristīgās misijas. Materiālās vajadzības iztukšo mūsu garu un nocietina mūsu sirdi.

"Vultum tuum, Domine, requiram" (Ps 26, 8)., Es meklēšu Tavu vaigu, Kungs. Es ar nepacietību gaidu, kad aizveru acis un domāju, ka pienāks laiks, kad, kad Dievs to vēlēsies, es varēsim tevi redzēt.nevis kā spogulī un zem tumšiem tēliem, bet gan aci pret aci... (I Kor. 13, 12). Jā, mana sirds slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva: Kad es nāksim un redzēsim Dieva vaigu? (Ps 41,3) Hosemarija Escrivá de Balaguer

"No šī Es vēlētos norādīt uz diviem nozīmīgiem elementiem, kurus es apkopoju divos vārdos: pacelšanās un nolaišanās.. Mums ir nepieciešams aiziet klusuma telpā (iet kalnā), lai atkal atrastu sevi un labāk uztvertu Tā Kunga balsi. Bet mēs nedrīkstam tur palikt! Tikšanās ar Dievu lūgšana Tā mudina mūs vēlreiz nokāpt no kalna un atgriezties līdzenumā, kur sastopam daudzus brāļus un māsas, kurus nomāc grūtības, netaisnība, materiālā un garīgā nabadzība. Šiem mūsu brāļiem un māsām, kas nonākuši grūtībās, mēs esam aicināti piedāvāt viņiem augļus, ko esam guvuši no savas pieredzes ar Dievu, daloties ar viņiem žēlastības dārgumos, ko esam saņēmuši.."

"Šī misija attiecas uz visu Baznīcu un tā ir galvenokārt mācītāju (bīskapu un priesteru) atbildība, kuri ir aicināti iegremdēties Dieva tautas vajadzību vidū, ar mīlestību un maigumu tuvojoties īpaši vājākajiem un mazākajiem, pēdējiem. Bet, lai šo pastorālo darbu veiktu ar prieku un pieejamību, bīskapiem un priesteriem ir nepieciešams. priesteriem ir nepieciešamas lūgšanas visas kristiešu kopienas".  Meditācijas par Svētā Rožukroņa noslēpumiem, pāvests Francisks.

Piektajā no gaišajiem noslēpumiem mēs apceram Euharistijas iestādīšanu.

 • Kunga mielasts (Lk.ev.22, 14-20) Kad pienāca stunda, Jēzus un apustuļi apsēdās pie galda.
  Viņš tiem sacīja: "Cik ļoti es ilgojos svinēt šo Lieldienu mielastu kopā ar jums, pirms es nomiru! Jo es jums saku: es to vairs nesvinēšu, kamēr tas nepiepildīsies Dieva valstībā.
  Tad Viņš ņēma rokās biķeri un, pateicies Dievam, sacīja: "Ņemiet un sadaliet to savā starpā, jo es jums saku: es vairs nedzeršu no vīnogulāju augļiem, līdz nāks Dieva valstība.
  Tad Viņš ņēma maizi rokās, un, pateicies Dievam, lauza to un deva viņiem, sacīdams: "Šī ir mana miesa, kas par jums nodota nāvei. Dariet to manis piemiņai.
  To pašu Viņš darīja arī ar biķeri pēc vakariņām, sacīdams: "Šis biķeris ir jaunā derība, kas apstiprināta ar manām asinīm, kuras izlietas jūsu labā.

Piektajā no Svētā Rožukroņa gaišajiem noslēpumiem mēs apceram Euharistijas iestādīšanu.

Jēzus paliek ar mums

Mēs varam iedomāties mācekļus ap Jēzu, kas klausās Viņa vārdos. Viņi bija saņēmuši žēlastību, kas nāk tikai no Dieva un ko saņem tikai tie, kam ir pazemīgas sirdis. "kas tic, pat neredzējuši". 

"Tā bija kļuvusi par nakti pasaulē, jo senie rituāli, senās zīmes no žēlsirdība Dieva bezgalīgajai mīlestībai uz cilvēci bija pilnībā jārealizējas, paverot ceļu uz patiesu rītausmu - jaunajām Lieldienām. Euharistija tika iedibināta naktī, iepriekš sagatavojot augšāmcelšanās rītu.

Jēzus palika Euharistijā mīlestības dēļ..., jūsu dēļ. Viņš palika, zinot, kā cilvēki Viņu uzņems... un kā jūs Viņu uzņemsiet." Hosemarija Escrivá de Balaguer

"Kristus ir izlējis savas asinis kā cenu un kā svētu vannu, kas mūs mazgā, lai mēs tiktu šķīstīti no visiem grēkiem: lai mēs neizšķīstam, skatoties uz to, piesātināti no tās avota, lai mēs tiktu pasargāti no sabrukuma riska. Un tad mēs piedzīvosim pārvērtību žēlastību: Mēs vienmēr paliksim nabagi grēcinieki, bet Kristus asinis atbrīvos mūs no grēkiem un atjaunos mūsu cieņu. Tas atbrīvos mūs no korupcijas. Bez mūsu pašu nopelniem, sirsnīgā pazemībā, mēs spēsim nest mūsu Kunga un Glābēja mīlestību saviem brāļiem un māsām. Mēs būsim Viņa acis, kas meklē Zaheju un Magdalēnu; mēs būsim Viņa roka, kas palīdz tiem, kam tas ir nepieciešams; mēs būsim Viņa acis, kas meklē Zaheju un Magdalēnu; mēs būsim Viņa roka, kas palīdz tiem, kam tas ir nepieciešams. pacienti miesas un gara; mēs būsim Viņa sirds, kas mīl tos, kam nepieciešama samierināšana, žēlsirdība un sapratne.

Šādā veidā Euharistija aktualizē derību, kas mūs svētī, šķīstī un apvieno apbrīnojamā vienotībā ar Dievu. Šādā veidā mēs uzzinām, ka Euharistija nav balva labajiem, bet gan spēks vājajiem, grēciniekiem, tā ir piedošana, viaticum, kas palīdz mums iet, ceļot."  Meditācijas par Svētā Rožukroņa noslēpumiem, pāvests Francisks.

Svētā Rožukroņa gaišie noslēpumi

Tās izgaismo ceļu, kas sākas ar brīdi, kad esam kristīti, un ved mūs saprast Jēzus vājumu Viņa Mātes mīlestības priekšā, parādot mums Marijas kā mūsu aizstāves aizlūgšanas spēku.

Tālāk viņš aicina mūs sirsnīgi atgriezties un ticēt Evaņģēlijam, lai nestu to tieši tur, kur priesteri nevar sasniegt. Bet Jēzus lūdz, lai mums būtu pazemīga sirds, lai mūsu gars pārvērtās Viņa garā, un aicina mūs atdarināt Viņu lūgšanā.

Tad apustuļi parāda mums Jēzu Viņa dievišķajā godībā, apraksta vietu, kas ir skaistāka par šo pasauli, un mudina mūs saprast, ka ciešanas ir mūsu pestīšanas cerība. Un šajā pēdējā noslēpumā Jēzus mums atklāj, ka Viņš paliek ar mums Euharistijas maizē, un lūdz, lai mēs "no tās ēdam un dzeram, jo tā ir mana Miesa". Jēzus skaidri saka: "Kas ēd manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to uzmodināšu pēdējā dienā."

Šajā evaņģēlijā Jēzus arī ievieš Priesteru ordenisJo Viņš lūdz apustuļus: "To dariet manis piemiņai", lai atkārtotu to, ko Viņš darīja pēdējā vakarēdiena laikā. Jēzus apustuļi šo pavēli nav neizpildījuši, jo viņu pēcteči ir atstājuši visu, lai sekotu Viņam, un tie ir mūsu svētie priesteri.

Sadarbībā ar:
OpusDei.com
Meditācijas par Svētā Rožukroņa noslēpumiem, pāvests Francisks.

Kas tiek svinēts Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos?

"Marijas Debesīs uzņemšanas milzīgā realitāte atklāj un apliecina cilvēka personas vienotību un atgādina mums, ka esam aicināti kalpot un slavēt Dievu ar visu savu būtību, dvēseli un miesu." Pāvests Francisks

Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas noslēpuma nozīme

Portāls Jaunava Marija ir žēlastības pilns. Intensitāte un daba viņas žēlastības ir atšķirīgas visā viņas dzīves laikā; viena ir žēlastība viņas ieņemšanas brīdī, cita - viņas dzimšanas brīdī. EncarnaciónVēl viens - pie Marijas debesīs uzņemšanas. Tajā Jaunava Marija saņem svētuma pilnību.

Jacopo Palma Jaunavas Marijas debesīs uzņemšana

Jaunavas uzņemšana (Assumption of the Virgin) Jacopo Palma

Marijas Debesīs uzņemšanas svētku vēsture

Marijas Debesīs uzņemšanas svētki ir seni svētki, kas tika svinēti svētku dienā. Jeruzaleme no 6. gadsimta par godu Dieva Mātei, iespējams, atgādināja par iesvētīšana baznīca par godu viņam.

Gadsimtu vēlāk šie svētki izplatījās Austrumos ar nosaukumu Svētās Marijas aizmigšana un svinēja viņas aiziešanu no šīs pasaules un Marijas uzņemšanu debesīs.

Dogma par Marijas debesīs uzņemšanu

Portāls Pāvests Pijs XII1950. gadā es pasludināju Marijas debesīs uzņemšanu par ticības dogmu. Jaunava Marija, pateicoties īpašai Visvarenā Dieva privilēģijai, nepiedzīvoja sabrukumu: viņas ķermenis, Svētās Trīsvienības pagodināts, bija savienots ar Vissvētākās Jaunavas Marijas ķermeni. dvēseleun Marija tika paņemta debesīs, kur viņa valda dzīva un krāšņa kopā ar Jēzusslavēt Dievu un aizlūgt par mums.

Apokalipsē mēs varam lasīt fragmentus, kas attiecas uz Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu: "Debesīs parādījās liela zīme: sieviete, saulē tērpta, mēness pie viņas kājām, un uz viņas galvas divpadsmit zvaigžņu kronis (Atkl.12:1).

Un mēs, mudināti liturģijas, kas tika noturēta šo svētku vigīlijas Mises laikā, slavējam Dievmāti ar šiem vārdiem:

Gloriosa dicta sunt de te, Maria, quæ hodie exaltata es super choros angelorum.

Svētīga esi tu, Marija, jo šodien tu esi pacelta pāri eņģeļu koriem un kopā ar Kristu esi sasniegusi mūžīgo triumfu.

Jaunavas Marijas debesīs uzņemšana kristīgajā dzīvē

Portāls Baznīca Viņš raugās uz Mariju, lai viņā apcerētu to, kas ir Baznīca savā noslēpumā, savā "ticības svētceļojumā", un to, kas viņa būs sava ceļojuma beigās, kur viņa gaida Viņu "Vissvētās un nedalāmās Trīsvienības godam", "Svētajā un nedalāmajā Trīsvienībā", "Svētajā un nedalāmajā Trīsvienībā". komūnija ar visiem svētajiem", kuru viņš godina kā sava Kunga Māti un kā savu Māti.

Marijas Debesīs uzņemšana, Dievmātes Debesīs uzņemšana, piedāvā mums šīs priecīgās cerības realitāti. Mēs joprojām esam svētceļnieki, bet mūsu Māte mūs ir apsteigusi un jau rāda mums ceļa galu: viņa mums atkārto, ka ir iespējams nonākt un ka, ja mēs būsim uzticīgi, mēs nonāksim. Jo Vissvētākā Jaunava ir ne tikai mūsu piemērs: viņa ir kristiešu palīdzība. Un pēc mūsu lūguma - Monstra te esse Matrem - viņa nezina, kā un negrib atteikties rūpēties par saviem bērniem ar mātes gādību. Tas ir Kristus, kas pāriet, 177.

Marija savā dzīvē priekšzīmīgā veidā pildīja Dieva gribu, un tas ir tas, kas viņu atnesa Dieva godam. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšana ir piemērs visiem Kristieši.

Uz zemes mēs visi vēlamies sasniegt Dievu. Tā ir mūsu cerība. Jaunava Marija to jau ir sasniegusi. Tas, ko viņa ir sasniegusi, mūs iedrošina. Marijai bija milzīgs paļāvība uz Dievu un viņa sirds bija pilna ar Dievu.

 

Sadarbībā ar:

Opusdei.com

Konvents un reliģiskās rezidences Romā

Konvents un reliģiskās rezidences nakšņošanai Romā

Izmitināšana klosteros, klosteros un reliģiskajās rezidencēs Romā ir vismazāk zināma iespēja, kad runa ir par naktsmītņu izvēli jūsu atpūtai. Tas var šķist pat nedaudz dīvaini, taču tā ir vislabākā izvēle, ja meklējat vienkāršu, klusu, lētu un viesmīlīgu naktsmītni. Šīs īpašības nav tik tālu no modes ceļojumu tendencēm, piem. Detoxt. i., tas, kurš meklē digitālo detoksikāciju vai digitālo lēnsmeklējot mieru.

Uzturēšanās šajās reliģiskajās vietās izriet no tradīcijas uzņemt svētceļniekus un tos, kam nepieciešams vientulīgs atkāpe. Lai izbaudītu šīs naktsmītnes, kuru galvenās iezīmes ir mierīga atmosfēra, vienkāršība un nošķirtība, nav nepieciešama reliģiskā pārliecība.

Papildus svētceļniekiem klosteros, klosteros un reliģiskajās rezidencēs bieži vien var sastapt jauniešu grupas, kuru kabatās ir iespējams uzturēties tikai ar nelielu budžetu, tūristus, kas alkst jaunas pieredzes, vai arī tos, kas aizraujas ar kultūru un vēsturi un meklē naktsmītnes vēsturiskās vietās.

T2 rome kur nakšņot

Daudzi no Lieta per Ferie kā arī klosteri un klosteri ir tieši pievērsušies tūrismam, atstājot savu objektu mārketingu ekspertu vai ārēju uzņēmumu rokās. Tomēr vēl joprojām ir daži objekti, kurus pilnveido vienīgi tur dzīvojošās reliģiskās kopienas.

Romā, kas ir kristietības centrs, šāda veida naktsmītnes ir tik izplatītas, ka tās ir kļuvušas par tādu pašu kategoriju kā viesnīcas, dzīvokļi vai hosteļi, saņemot nosaukumu "viesnīca". Lieta per Ferie (burtiski tulkots kā brīvdienu māja).

Šajos Lieta per Ferie Tajās nav gandrīz nekādu dekorāciju, tikai reliģiski elementi, tehnoloģiju ir maz vai to nav vispār, un gandrīz visas tās ir slēgtas naktī. No otras puses, mēs varēsim baudīt klusumu un mieru, labi izmantotas un ļoti tīras telpas, draudzīgu un sirsnīgu attieksmi un, vispārīgi runājot, brokastis ir iekļautas cenā.

Ja plānojat uzturēties klosterī, klosterī vai reliģiskā rezidencē Romā, mēs vēlamies sniegt jums dažus padomus, kas jāņem vērā:

 • Nejauciet tos ar viesnīcu: tur nav greznības un neviens nav jūsu rīcībā.
 • Gultas gultu un istabu iekārtojiet paši.
 • Ja ir noteikta slēgta zona, ievērojiet to.
 • Ievērojiet arī ēdienreižu laiku un vakara noslēguma laiku, ja tāds ir.
 • Mēs ļoti aicinām jūs iesaistīties tirdzniecībā kopā ar sabiedrību.
 • Nelietojiet mobilos tālruņus vai radio sabiedriskās vai koplietošanas telpās.
 • Izpētiet kopienas un vietas, kurā atrodaties, vēsturi.

Reliģisko rezidenču atrašanās vietas karte Romā

Zemāk redzamajā kartē varat atrast mūsu piedāvājumu:

[wpgmza id="5"]

Reliģisko rezidenču saraksts nakšņošanai Romā

No tām mēs vēlamies izcelt piecas, no kurām visas varēsiet apmeklēt spāņu valodā.

 • Villa Angeli - Eņģeļu māsas

Case per Ferie Sacro Cuore di Gesù e Santi Angeli

Via Paolo Bentivoglio 12, 00165 - Roma

0039 06 3936 6530 | 0039 699 935 368

http://www.villaangeli.itangé[email protected]

Viesnīca Case per Ferie atrodas 25 minūšu gājiena attālumā no Svētā Pētera laukuma un piedāvā brokastis, kas iekļautas cenā, sākot no 35 € par vienvietīgu numuru zemas sezonas laikā līdz 125 € par četrvietīgu numuru sezonas laikā. Visos numuros ir vannas istaba, telefons un gaisa kondicionieris. Viesiem ir pieejams numurs, un ir atļauts nakšņot ar bērniem.

 • Žēlsirdīgās mīlestības kalpones

Ancelle dell'Amore Misericordioso

Via Casilina 323, 00176 - Roma

0039 06 278 601

[email protected] | www.casamadresperanza.com

Lai gan tā atrodas tālu no centra, ar to ir ļoti labs savienojums ar autobusu, jo 105. līnija ved uz staciju Termini. Norēķini ar kredītkarti netiek pieņemti, bet jāveic skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu.

 • Virgen del Pilar māja

Jēzus un Marijas misijas darbs, ko dibināja svētītā Marija Pilar Izkjerdo.

Via Alessandro Poerio 51D, 00152 - Roma

0039 06 5833 1508 | 0039 32 7363 7770

[email protected] | www.casavirgendelpilar.com

Šis Casa per Ferie atrodas starp Džanikolo un Trasteveri, un no tā terases paveras lielisks skats uz pilsētu. Cenās ir iekļautas brokastis, un tās svārstās no 40 eiro par vienvietīgu numuru līdz 114 eiro par trīsvietīgu numuru sezonas laikā. Viesiem ir pieejama bezmaksas autostāvvieta.

 • Misionāres misionāres Mācītājas māsas konceptistes

Via Bixio 75, 00185 - Roma

[email protected] | www.concezioniste.it

Viesnīca atrodas ļoti centrālajā vietā, blakus Termini stacijai, un tās cenā ir iekļautas brokastis. Rezervējot naktsmītni, tiek prasīta 20% no kopējās uzturēšanās summas, bet atlikusī summa ir jāsamaksā skaidrā naudā ierašanās brīdī.

 • Villa Fatima

Svētā Pestītāja oblates

Via Paolo Bentivoglio 1, 00165 - Roma

[email protected] | www.villafatima.it

Viesnīca atrodas iepretim Villa Angeli, 25 minūšu gājiena attālumā no Svētā Pētera laukuma. Cenās ir iekļautas brokastis, un tās svārstās no 50 eiro par vienvietīgu numuru līdz 120 eiro par četrvietīgu numuru. Viesnīca piedāvā savākšanas no lidostas pakalpojumu, ja pieejams, un cena ir atkarīga no cilvēku skaita.

Izmitināšana klosteros, klosteros un reliģiskajās rezidencēs Romā ir labākā izvēle, ja meklējat vienkāršu, klusu, lētu un viesmīlīgu naktsmītni.

T2 nakšņošana reliģiskajās rezidencēs

Konvents un reliģiskās rezidences Romā