Fiatalok és a való élet

A magyar fiatalokkal, szinte előzetesen a magyarországi WYD Lisszabon, a pápa egyértelmű és lelkes volt (vö. Beszéd a Papp László Budapest Sportaréna, 29-IV-2023). Nem mulasztotta el, hogy ne beszéljen nekik a gyökereikről (életük állapotáról) és mindenekelőtt Krisztusról. Ferenc pápa azt mondta a magyarországi fiataloknak, hogy a kész válaszok nem működnek. Hogy "Krisztus a testet öltött IstenŐ az élő Isten, aki közel jön hozzánk; Ő a Barát, a legjobb barát; Ő a Testvér, a legjobb testvér; és Ő nagyon jól tud kérdezni. Az evangéliumban valójában Ő az, aki a Tanító, kérdéseket tesz fel, mielőtt válaszokat adna".

ferenc pápa a fiatalokhoz

Azoknak, akik nagy dolgokra vágynak, fiataloknak és kevésbé fiataloknak, azt tanítja, hogy "az ember nem attól lesz nagy, hogy mások fölé emelkedik, hanem attól, hogy alászáll másokhoz; nem mások kárára, hanem mások szolgálatával (vö. Mk 10,35-45)".

Ferenc pápa a fiataloknak

Jézus arra tanít minket, hogy kockázatmagasra törni; de azt is, hogy vonat. A összefogás anélkül, hogy bezárkóznának baráti társaságban és mobiltelefonon. Ferenc pápa azt is szerette volna üzenni a fiataloknak: "Ne féljetek az árral szemben haladni, minden nap találjatok egy csendes időt, hogy megálljatok és imádkozzatok". Bár ma úgy tűnik, minden arra kényszerít minket, hogy hatékonyak legyünk, mint a gépek, mi nem vagyunk gépek. Ugyanakkor az is igaz, hogy gyakran úgy érezzük, mintha kifogyna az üzemanyag, és ezért szükségünk van arra, hogy hogy csendben összeszedjük magunkat.

A pápa számára "a csend az a terep, ahol gyümölcsöző kapcsolatok ápolásamert lehetővé teszi számunkra, hogy Jézusra bízzuk azt, amit élünk, hogy arcokat és neveket hozzunk neki, hogy aggodalmainkat Őrá bízzuk, hogy barátainkra gondoljunk és imádkozzunk értük".

Dokumentumfilm Ferenc pápa Ámen

Ezen túlmenően "a csend lehetőséget ad arra, hogy olvassuk el az evangélium egy oldalát, amely az életünkhöz szólIstent kell imádnunk, így találva békét a szívünkben".

Ferenc pápa azonban hozzáteszi a fiataloknak, hogy talán "a csend lehetővé teszi, hogy olyan könyvet válasszatok, amelyet nem kötelező elolvasni, de amely segít nektek abban, hogy olvasás az emberi szívben; a a természet megfigyelése hogy ne csak az ember alkotta dolgokkal kerüljünk kapcsolatba, és így felfedezzük a minket körülvevő szépséget".

De vigyázzatok, a pápa nagyon határozottan megjegyzi minden fiatalnak: ".A csend nem arról szól, hogy a mobiltelefonodra és a közösségi médiára tapadsz. Ne, kérlek, ne tedd. Az élet valódi, nem virtuálisAz élet nem a képernyőn zajlik, az élet a világban történik! Kérjük, ne virtualizálják az életet. Ismétlem: nem virtualizálni az életetEz beton. Megértetted?"

papa jovenes3

Ez a egy hívás Ferenc pápa a realizmushozrealizmus, amely, mint látjuk, csendre szorul; mert "...".A csend az ajtó az imához, az ima pedig a szeretethez.". Az imádságban Ferenc azt tanácsolja, "ne féljetek Jézus elé vinni mindent, ami a belső világotokban történik: érzelmeket, félelmeket, problémákat, elvárásokat, emlékeket, reményeket, mindent, még a bűnöket is. Ő mindent megért. Az ima az élet párbeszéde, az ima az élet".

Szeretni és szolgálni

Realizmus és élet. Ferenc pápa arra figyelmezteti a mai fiatalokat, hogy ".hamis emberekakik túlságosan bíznak a saját képességeikben, ugyanakkor a látszat szerint élnek, hogy jól nézzenek ki; eltaszítják Istent a szívükből, mert csak magukkal foglalkoznak". De az Úr, ahogy az evangéliumokból látjuk, nagy dolgokat tesz velünk, ha hitelesek vagyunk, ha felismerjük korlátainkat, és előre megyünk, küzdve bűneink és hiányosságaink ellen.

Mit kér Ferenc pápa a mai fiataloktól?

Ferenc pápa végezetül pedig arra bátorítja a fiatalokat, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: "...hogyan lehetnénk hatékonyabbak?Mit teszek másokért?Mit teszek a társadalomért, mit teszek az Egyházért, mit teszek az ellenségeimért, a saját javamra élek-e vagy az ellenségeim javára, a saját javamra élek-e vagy az Egyház javára? Kockázatot vállalok valakiért.(...) Kérdezzük meg magunktól az ingyenességünket, a szeretetre való képességünket, Jézus szerint szeretni, azaz szeretni és szolgálni. Mint az evangéliumi ifjú, aki bízik Jézusban. Y azt a keveset, amije volt ebédre. És ekkor Jézus elvégzi az ételszaporítás csodáját (vö. Jn 6, 9)".


Ramiro Pelliteroa blog jóvoltából Egyház és új evangelizáció, 21-V-2023.

Urunk Jézus Krisztus testének és vérének ünnepe

Corpus Christi 2023: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van (Jn 6, 51-58).

Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszi ezt a kenyeret, örökké él; és a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életére.

A zsidók vitatkozni kezdtek egymással: -Hogyan adhatja ez az ember nekünk a húsát, hogy megegyük?

Jézus így szólt hozzájuk: "Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs bennetek élet. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igaz étel és az én vérem igaz ital.

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne. Amint az Atya, aki elküldött engem, él, és én az Atya miatt élek, úgy élni fog az, aki engem eszik, miattam. Ez a kenyér az, amely a mennyből szállt alá, nem úgy, ahogy az atyák ettek és meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog.

Az élet kenyere Beszéd

Corpus Christi ünnepén azt ünnepeljük, hogy Krisztus kinyilatkoztatta az Eucharisztia titkát. Szavai olyan erős realizmussal bírnak, hogy kizárnak minden átvitt értelmezést. A hallgatóság megérti Jézus szavainak helyes és közvetlen értelmét (52. v.), de nem hiszik el, hogy egy ilyen kijelentés igaz lehet.

Ha ezt átvitt vagy szimbolikus értelemben értették volna, akkor nem okozott volna ekkora meglepetést, és nem került volna sor a vitára sem. Ebből fakad az egyháznak az a hite is, hogy a kenyér és a bor testté és vérré válása által Krisztus jelenvalóvá válik ebben a szentségben..

"A Trienti Zsinat összefoglalja a katolikus hitet, amikor kimondja: "Mivel Krisztus, a mi Megváltónk, azt mondta, hogy amit kenyér formájában felajánlott, az valóban az Ő Teste, ez a meggyőződés mindig is megmaradt az Egyházban, amit a Szent Zsinat újból kijelent: a kenyér és a bor megszentelésével a kenyér egész anyagának a Test anyagává való átváltozása történik, és a kenyér és a bor megszentelése a kenyér egész anyagának a Test anyagává való átváltozása. Krisztus teste Urunk és a bor egész anyagát az ő vérének anyagává; a katolikus egyház ezt a változást helyesen és helyénvalóan nevezte transzszubsztanciációnak" (DS 1642)". A katolikus egyház katekizmusa, 1376. sz..

Ebben a beszédben Jézus háromszor hasonlítja össze (vö. 31-32.49.58 v.) az élet igazi kenyerét, az ő testét, a mannával, amellyel Isten negyven éven át naponta táplálta a hébereket a pusztában.. Így, arra hív minket, hogy gyakran tápláljuk lelkünket az ő Testének táplálékával.

"Az Angyalok Kenyerének a kenyérrel és a mannával való összehasonlításából a tanítványok könnyen levonhatták a következtetést, hogy ahogyan a testet naponta kenyérrel táplálják, és a héberek a sivatagban naponta felfrissültek a mannával, ugyanígy a tanítványok könnyen levonhatták a következtetést, hogy ahogyan a testet naponta kenyérrel táplálják, és a héberek a sivatagban naponta felfrissültek a mannával, ugyanígy a a keresztény lélek naponta ehet és lakmározhat a mennyei kenyérből.. Sőt, az Egyház majdnem minden szentatyja azt tanítja, hogy a "mindennapi kenyér", amelyet a vasárnapi imában kérni parancsolnak, nem annyira az anyagi kenyérre, a test táplálékára értendő, mint inkább az eucharisztikus kenyér mindennapi vételére". S. X. Pius, Sacra Tridentina Synodus, 20-XII-1905.

A Szentháromság vasárnapját követő vasárnapon, lAz egyház ünnepli Corpus Christi, Krisztus Legszentebb Testének és Vérének ünnepét.. Ez a teljes címe, bár mi általában a korábbi latin nevén, "..." szoktuk emlegetni.Corpus Christi". Érdekes tudni, hogy a legkorábbi címe Festum Eucharistiae volt.

Don Francisco Varo Pineda
Kutatási igazgató
Navarrai Egyetem
Teológiai Kar
A Szentírás professzora

Pünkösd: A barát, aki kísér, orientál és bátorít.

Amikor eljött a pünkösd napja, mindannyian egy helyen voltak. És hirtelen hang hallatszott az égből, mintha hatalmas szél zúgott volna, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Ekkor megjelentek nekik tűznyelvek, amelyek szétváltak és mindegyikükön megpihentek. Mindannyian beteltek Szentlélekkel, és más nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek szólásra késztette őket.
ApCsel 2,1-4

Pünkösd vagy shebuot

A zsidók számára ez volt a három nagy ünnep egyike. Eleinte a gabona betakarításáért való hálaadás (első gyümölcsök), de ehhez csatlakozott a Tóra átadásának ünnepe, a "használati utasítás". a világnak és az embernek, amely bölcsességet adott Izraelnek. Pünkösd a szövetség ünnepe volt, hogy mindig Isten törvényében megnyilvánuló akarata szerint éljünk.

A Sínai-ünnep

A képek által használt Szent Lukács, hogy jelezze a betörés a Szentlélek pünkösdkor - a szél és a tűz - a Sínaira utalnak, ahol Isten kinyilatkoztatta magát Izrael népének, és szövetséget kötött velük (vö. 2Mózes 19:3 és azután). A sínai ünnep, amelyet Izrael ötven nappal a páska után ünnepelt, a szövetség ünnepe volt. Amikor a tűznyelvekről beszélt (vö. ApCsel 2, 3), Lukács úgy akarja bemutatni a Felsőszobát, mint egy új Sínai-t, mint annak a szövetségnek az ünnepét, amelyet Isten az egyházával köt, és amelyet soha nem fog elhagyni.

Ferenc pápa szavai pünkösdkor, a Szentlélek működése, 2021 Róma

A Szentatya arra kéri a katolikus egyház minden lelkipásztorát és hívét, hogy 2023 pünkösdjén a Szentföld katolikus ordináriusaival együtt csatlakozzanak az imához, hogy a Szentlelket segítségül hívják, "hogy az izraeliek és a palesztinok megtalálják a párbeszéd és a megbocsátás útját".

Pünkösd napja

A Szentlélek erejével pünkösdkor mindenki számára érthetővé válnak, származástól és mentalitástól függetlenül: Pünkösd napja. Jeruzsálemben zsidók éltek, jámbor emberek az ég alatt minden nemzetből. Amikor a zaj hallatszott, a tömeg összegyűlt, és zavarba jött, mert mindenki a saját nyelvén hallotta őket beszélni.

Megdöbbentek és csodálkoztak, mondván: "Nem galileaiak-e mindnyájan, akik beszélnek? Hogy lehet akkor, hogy mindnyájan a saját anyanyelvünkön halljuk őket? Pártusok, médek, elámiták, Mezopotámia lakói, Júdea és Kappadókia, Pontus és Ázsia, Phrügia és Pamphilia, Egyiptom és Líbia Kürenéhez közeli része, római jövevények, valamint zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk őket, amint a saját nyelvünkön beszélnek Isten nagy dolgairól" (ApCsel 2:5-11).

Papok, Isten mosolya a Földön

Adjon arcot az adományozásnak. Segíts nekünk egyházmegyei és egyházi papokat képezni.

A Szentlélek működése pünkösdkor

Ami ezen a napon történik, a cselekvés a Szentlélek Az emberiség pünkösdi eredetéről szóló bibliai beszámoló az emberiség eredetéről szóló bibliai beszámoló ellentéte: Abban az időben az egész föld ugyanazon a nyelven és ugyanazokat a szavakat beszélt. Kelet felől haladva Sínár földjén találtak egy síkságot, és ott telepedtek le.

Aztán azt mondták egymásnak: -Készítsünk téglákat és süssük meg őket a tűzben! Ily módon a téglák szolgáltak kövekként, az aszfalt pedig habarcsként. Aztán azt mondták: -Építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek csúcsa az égig ér! Akkor híresek leszünk, hogy ne legyünk szétszórva az egész földön. És az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek fiai építettek, és az Úr azt mondta: "Ők egy nép, egy nyelvvel mindenki számára, és ez még csak a munkájuk kezdete; most már semmi sem lesz lehetetlen számukra, amit meg akarnak tenni.

Menjünk le és zavarjuk össze a nyelvüket ott helyben, hogy ne értsék többé egymást! Így az Úr onnan szétszórta őket az egész föld színén, és abbahagyták a város építését. Ezért hívták Bábelnek, mert ott az Úr összezavarta az egész föld nyelvét, és onnan az Úr szétszórta őket az egész föld színén (1Móz 11:1-9).

Ferenc a 2021. pünkösd ünnepén Rómában azt mondta, hogy a Szentlélek vigasztal "különösen az olyan nehéz pillanatokban, mint amilyeneken most keresztülmegyünk", és nagyon személyes módon, mert "csak az adja a szív békéjét, aki által úgy érezzük, hogy szeretnek minket, ahogy vagyunk". Valójában "ez Isten gyengédsége, aki nem hagy minket magunkra; mert azokkal lenni, akik egyedül vannak, már vigasztalás".

Pünkösd: Aktív kommunikáció

Amikor a bibliai történetben szereplő emberek úgy kezdtek el dolgozni, mintha Isten nem létezne, rájöttek, hogy ők maguk is dehumanizálódtak, mert elvesztették az emberi lények egyik alapvető elemét, amely az egyetértés, az egymás megértése és a közös cselekvés képessége. Ez a szöveg egy örök igazságot tartalmaz. A mai, magasan fejlett technológiai társadalomban, a sokféle kommunikációs és információs eszközzel egyre kevesebbet beszélünk, egyre kevésbé értjük meg egymást, és egyre kevésbé vagyunk képesek nyílt és őszinte párbeszédet folytatni. Szükségünk van valamire, ami segít visszanyerni ezt a képességet, hogy nyitottak legyünk mások felé.

A Szentlélek működése pünkösdkor

Amit az emberi büszkeség összetört, azt a Szentlélek pünkösdkor újra összerakta. Ma is a Szentlélek iránti engedelmesség az, ami segítséget ad ahhoz, hogy egy emberibb világot építsünk, ahol senki sem érzi magát egyedül, megfosztva mások figyelmétől és szeretetétől. Jézus ezt ígérte az apostoloknak és mindannyiunknak: Imádkozni fogok az Atyához, és ő ad nektek egy másik Pártfogót, hogy mindig veletek legyen. (Jn 14,16). Használjon egy görög szót para-kletós ami azt jelenti, hogy "az, aki mellette beszél": az a barát, aki elkísér, bátorít és vezet minket az úton. 

Most, hogy az ima idején Istennel beszélgetünk, az ő jelenlétében megkérdezzük magunktól: igyekszem-e úgy felépíteni a szakmai és családi életemet, a barátságaimat, a társadalmat, amelyben élek, mint egy olyan világot, amelyet saját erőmből építettem, anélkül, hogy Isten törődne velem? Vagy akarok-e hallgatni és engedelmeskedni a Szentlélek szerető hangjának, annak az elválaszthatatlan társnak, akit Jézus mellém helyezett, hogy vezessen és bátorítson?

Tudunk a Szentlélek segítségül hívása a pünkösdi egyház ősi és gyönyörű imájával: Jöjj Szentlélek, töltsd be hívőid szívét, és gyújtsd meg bennük Szereteted tüzét. És kérjük a Boldogságos Szűzanyát, Isten Szentlelkének Házastársát, hogy hozzá hasonlóan mi is engedjük, hogy nagy dolgokat tegyen a lelkünkben, hogy tudjuk, hogyan kell szeretni Istent és másokat, és hogy az ő segítségével egy jobb világot építsünk.

Francisco Varo Pineda úr
Kutatási igazgató
Navarrai Egyetem
Teológiai Kar
A Szentírás professzora

A Szentlélek édes vize

Találkozó a bahreini katolikusokkal

A bevezetőben a a beszédétazt mondta nekik, hogy "Gyönyörű dolog egy olyan egyházhoz tartozni, amelyet a különböző arcok története formált, és amely harmóniát talál Jézus egyetlen arcában".. Az ország földrajzából és kultúrájából merítve, mesélt nekik a vízről, amely annyi sivatagi területet öntöz és tesz gyümölcsözővé.. Gyönyörű kép a keresztény életről, mint a hit és a Szentlélek gyümölcséről:

 

"Emberi mivoltunk sok gyarlóságtól, félelemtől, megoldandó kihívástól, különböző személyes és társadalmi rosszaktól megfogyatkozva tör a felszínre; de a lélek mélyén, a szív mélyén, a szív mélyén derűsen és csendesen folyik a Lélek édes vize, amely öntözi pusztáinkat, új erőre kap, ami kiszáradással fenyeget, elmossa, ami megaláz, és oltja boldogságszomjunkat. És ez mindig megújítja az életet. Ez az élő víz, amelyről Jézus beszél, ez az új élet forrása, amelyet ígér nekünk: a Szentlélek ajándéka, Isten gyengéd, szerető és megújító jelenléte bennünk.

Ferenc pápa.

A keresztények felelősek az élő vízért

Egy második pillanatban a pápa a János evangéliumából vett jelenethez fordul. Jézus a jeruzsálemi templomban van. A sátoros ünnepet ünneplik, amikor a nép megáldja Istent, megköszöni neki a föld és a termés ajándékát, és megemlékezik a szövetségről. Az ünnep legfontosabb szertartása az volt, amikor a főpap vizet vett a Siloám tavából, és a város falain kívülre öntötte, a nép ujjongó éneke közepette, hogy kifejezze, hogy Jeruzsálemből nagy áldás árad minden népre (vö. Zsolt 87,7 és különösen Ez 47,1-12).

Ebben az összefüggésben Jézus felállva kiált fel: "Aki szomjazik, jöjjön hozzám és élni fog, és az ő gyomrából élő víz folyói fognak folyni". (Jn 7:37-38). Az evangélista azt mondja, hogy a Szentlélekről beszélt, amelyet a keresztények kapnak a Pünkösd. Ferenc pedig megjegyzi: "Jézus meghal a kereszten. Abban a pillanatban már nem a kőtemplomból, hanem Krisztus nyitott oldalából fog áradni az új élet vize, a Szentlélek életadó vize, amely arra hivatott, hogy megújítsa az egész emberiséget, megszabadítva azt a bűntől és a haláltól".

Szakértők CARF Alapítvány

Ferenc pápa a muszlim Bahrein királyságba utazik. Forrás VaticansNews.

A Szentlélek ajándékai

Ezt követően, a pápa három nagy ajándékra mutat rá amelyek a Szentlélek kegyelmével jönnek, és arra kér minket, hogy fogadjuk és éljük meg: öröm, egység és "prófétaság".

Az öröm forrása

Először is, a Szentlélek az öröm forrása. Ezzel együtt jár az a bizonyosság, hogy soha nem vagyunk egyedül, mert Ő elkísér, vigasztal és támogat a nehézségekben; bátorít bennünket, hogy elérjük legnagyobb vágyainkat, és megnyit minket, hogy rácsodálkozzunk az élet szépségére. Nem pillanatnyi érzelemről van szó - jegyzi meg Péter utóda. És még kevesebb a fogyasztói és individualista öröm, amely a mai kulturális élmények egy részében jelen van. Éppen ellenkezőleg, a Szentlélekből fakadó öröm abból a tudatból fakad, hogy ha egyesülünk Istennel, akkor még a fáradság és a "sötét éjszakák" közepette is képesek vagyunk szembenézni mindennel, beleértve a fájdalmat, a szenvedést és a szenvedést, és képesek vagyunk szembenézni az élet szépségével. párbaj és a halál.

És a legjobb módja annak, hogy megőrizzük és megsokszorozzuk ezt az örömöt - mondja Ferenc - az, hogy adjuk. A EucharisztiaEzt az örömöt lelkesedéssel és kreativitással tudjuk és kell terjesztenünk, különösen a fiatalok, a családok és a hivatások körében.

Az egység forrása

Másodszor, a Szentlélek az egység forrása mert ez tesz minket az Atya Isten gyermekeivé (vö. Róm 8,15-16), és így egymás testvéreivé. Ezért nincs értelme az önzésnek, a megosztottságnak és a zúgolódásnak közöttünk. A Szentlélek - mutat rá a pápa - megnyitja a szeretet egyetlen nyelvét, lebontja a bizalmatlanság és a gyűlölet gátjait, és a befogadás és a párbeszéd tereit teremti meg. Megszabadít minket a félelemtől, és bátorságot ad, hogy az irgalom lefegyverző erejével menjünk ki mások elé. A Lélek nem az egységben, hanem a harmóniában képes egységet kovácsolni.A város az emberek, a fajok és a kultúrák sokféleségének helyszíne.

Ferenc hangsúlyozza, "Ez a keresztény közösség ereje, az első tanúságtétel, amelyet a világnak adhatunk (...) Éljünk testvériséget egymás között (...), értékelve mindenki karizmáját"..

A "prófécia" forrása

Végre, a Szentlélek a prófécia forrása. Az üdvösség történetében számos prófétát találunk, akiket Isten elhív, felszentel és elküld, hogy tanúi és tolmácsolói legyenek annak, amit mondani akar az embereknek. A próféták szavai gyakran áthatóak. Így, mutat rá Ferenc, ők Ezek "név szerint nevezik meg az emberek szívében fészkelődő gonosz terveket, megkérdőjelezik a hamis emberi és vallási biztosítékokat, és megtérésre szólítanak fel".

Nos, minden kereszténynek megvan ez prófétai hivatás. Mivel a keresztségA Szentlélek prófétákká tett minket. "És mint ilyenek, nem tehetünk úgy, mintha nem látnánk a gonosz cselekedeteit, nem tehetünk úgy, mintha nem látnánk a gonosz cselekedeteit, nem maradhatunk csendes életben, hogy ne piszkoljuk be a kezünket".

Éppen ellenkezőleg" - teszi hozzá Minden kereszténynek előbb-utóbb bele kell avatkoznia mások problémáiba, tanúságot kell tennie, az evangéliumi üzenet fényét kell vinnie, a boldogságok gyakorlása a mindennapi helyzetekben, amelyek a szeretet, az igazságosság és a béke keresésére, valamint az önzés, az erőszak és a lealacsonyítás minden formájának elutasítására késztetnek bennünket. És példaként említi a foglyokkal és szükségleteikkel való törődést. "Mert a legkisebbekkel való bánásmódban (vö. Mt 25,40) rejlik egy társadalom méltóságának és reménységének mértéke"..

Röviden, és ez Ferenc üzenete, A keresztények arra hivatottak - konfliktus idején is -, hogy örömet szerezzenek, hogy előmozdítsák az egységet, hogy békét hozzanak, hogy békét hozzanak a világnak. (kezdve az egyházon belül), és hogy foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyek nem mennek jól a társadalomban. Mindehhez a Szentlélektől származó kegyelem fénye és ereje áll rendelkezésünkre. Krisztus önátadásának gyümölcseként a Lélek Isten gyermekeivé és testvérekké tesz minket egymás között, hogy az evangélium üzenetét, amely mindenki számára jó hír, az egész világon terjeszthessük, ugyanakkor arra hív, hogy mindenki javára munkálkodjunk.

Ramiro Pellitero Iglesias úr
A pasztorális teológia professzora
A Navarrai Egyetem Teológiai Kara

 

Megjelent az "Egyház és új evangelizáció" című folyóiratban.

Ajánlott könyv: Vicente Escrivá Salvador "Una mitra humeante".

Füstölgő mitra: Bernardino Nozaleda, Valencia érseke, a spanyol republikanizmus casus bellije.

Az Antonio Cánovas által tervezett és irányított Restauráció Spanyolországa a szívélyes együttélés olyan kereteit kívánta létrehozni, amely kielégítően és véglegesen megoldja az úgynevezett "vallási kérdést". Ezt a dicséretes célt nem sikerült elérni, főként az elkeseredett politikai szembenállás és a katolikusok soraiban tapasztalható megosztottság miatt.

A "98-as katasztrófa" megrázta az országot, és olyan politikai, erkölcsi és kulturális pesszimizmusba taszította, amely a kor értelmiségiek és írók egész generációjára rányomta bélyegét és nevét adta.

A republikánusok a jól felfegyverzett sajtó, amelyet jakobinus antiklerikalizmus jellemzett, valamint a félsziget egész területén tartott mozgósítások és gyűlések révén támadták az alkotmányos rendszert és mindent, amit az képviselt, különösen a monarchiát és a katolikus egyházat.

A konzervatív Antonio Maura úgynevezett "rövid kormánya" (1903-1904) idején olyan esemény történt, amely a paroxizmusig polarizálta a spanyol társadalmat: Bernardino Nozaleda dominikánusnak, Manila utolsó spanyol fennhatóság alatt álló érsekének Valencia érsekévé való kinevezése.

A republikánusok és a liberálisok meggyújtották fáklyáikat, és "Halál Maurára! Halál Nozaledára!" kiáltással úgy felbőszítették a seregeket, hogy a prelátus ne tehesse be a lábát valenciai földre, és ne vehesse birtokba mitráját és koronázópálcáját. És ez sikerült is nekik.

Vicente Escrivá Salvador

Jogi diplomát szerzett a Valenciai Egyetemen, diplomát az Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) emberi erőforrás szakán, mesterdiplomát a Valenciai Egyetem modern történelemből, rendkívüli díjjal, és PhD fokozatot történelemből az Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia (UCV) egyetemén, kiemelkedő "cum laude" minősítéssel. Szakmai tapasztalatát harminc év jogi gyakorlat támasztja alá, a valenciai ügyvédi kamara (ICAV) tagja. Tagja a valenciai Lluís Vives Business School tantestületének. Kutatóként részt vett nemzeti projektekben is. Jelenlegi kutatási irányai a jogtörténet, a kortárs történelem, az egyháztörténet, a geopolitika és a nemzetközi kapcsolatok tudományágakra összpontosítanak. Emellett munkatársa és tudósítója Valenciában a következő folyóiratnak CARF Alapítvány.

A Navarrai Egyetem Teológiai Karának új szakértői oklevelei

Az említett diplomák tárgyai nem pusztán pszichológiai vagy kizárólag technikai ismeretekre épülnek. Mivel ezeket egy teológiai karon oktatják, a megközelítés szükségszerűen multidiszciplináris, a teológiai, spirituális és lelkipásztori dimenzióra helyezve a hangsúlyt.

Miért érdemes pszichológiát és lelki életet tanulni?

Az egyházi központokban dolgozó oktatók közül sokan hiányosságokat tapasztalnak az alapvető pszichológiai ismeretek terén, ami megakadályozza őket abban, hogy megfelelően gondoskodjanak a rájuk bízott emberekről.

A kultúra és a társadalom összetettsége a 21. században nagyban befolyásolja a fiatalok személyiségének kialakulását, valamint azt, ahogyan az élethez és a problémákhoz viszonyulnak minden életkorban.

A formáló feladatok és a lelki kísérés iránti elkötelezettség a pszichológiai normalitás és annak változatai, valamint a lehetséges rendellenességek sajátos és mélyreható ismeretét igényli.

Mindannyian tisztában vagyunk a pszichés tünetek jelentős növekedésével a jelenlegi korszakban, különösen a szorongás, a függőségek, a depresszió és a szakmai stressz tekintetében.

Mindezen okok miatt szükségesnek tűnik, hogy a pszichológia és a kapcsolódó témák terén mélyreható képzést kínáljunk, kiegészítve a tanárok, lelki vezetők, illetve a vezetői feladatokat vagy érzékeny területeket ellátó személyek képzését mind a világi, mind a vallási oktatási intézményekben.

Mi a célja ezeknek a szakértői diplomáknak?

  • A pszichológia és a kapcsolódó tudományok területén megfelelő ismeretekkel rendelkező embereket biztosítani, hogy minden korú és állapotú embert befogadjanak, megértsenek és elkísérjenek erkölcsi és lelki életükben.
  • Elméleti és gyakorlati eszközök nyújtása a személyes érés normális módjainak, változatainak és lehetséges válságainak megismeréséhez, valamint az ezekkel való szembenézés hasznos stratégiáinak megismeréséhez. Ez lehetővé teszi a normalitás lehetséges változásainak vagy változatainak kezdeti diagnózisát.
  • Segítségnyújtás a személyes identitás, a személyközi kapcsolatok és a lelki élet fejlődését akadályozó konfliktus- vagy veszélyhelyzetek megelőzésében, felismerésében és segítésében.

A szakértői oklevelek felajánlása

A szakértői oklevelek dátuma

Az okleveleket a helyszínen, a Navarrai Egyetem pamplonai campusán veszik át. A Navarrai Egyetem saját diplomával rendelkezik.

  • Pszichológia és erkölcsi élet diploma. Szeptember 4-től 2023. október 10-ig. Hétfőtől péntekig.
  • Diploma spirituális kísérés és konfliktusmegoldás témakörben. Október 26-tól 2023. december 7-ig. Hétfőtől péntekig.

 

További információkért: José María Pardo Sáenz: [email protected]