ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ

Έκθεση διαχείρισης δωρεά

Ο στόχος είναι ότι το δωρεά μπορεί να καλύψει 20 % των επιχορηγήσεων του ιδρύματος έως το 2025.

Κληροδότημα Ίδρυμα CARF
31 Δεκεμβρίου 2022

Το δωρεά διένειμε για υποτροφίες το ποσό των 523.000 €, το οποίο αντιπροσωπεύει 9 % των συνολικών επιχορηγήσεων που χορήγησε το Ίδρυμα CARF, οι οποίες έφτασαν τα 5.810.154 € το 2022. Στόχος είναι να αυξάνεται το ποσό αυτό για υποτροφίες κατά 1 % κάθε χρόνο.

Ακίνητα: 11.591.043 €.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 888.497 € 888.497 € 888.497 € 888.497

Μεταβλητό εισόδημα: 4.473.540 €.

Σταθερό εισόδημα: 3.134.427 €.

Μικτή: 1.527.714 €.

Πρώτες ύλες: 468.273 €.

Ιδιωτικά κεφάλαια: 1.441.636 €.

Εναλλακτική διαχείριση: 1.037.243 €.

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων 2022 %
Υπουργείο Οικονομικών 888.497 3,62 %
Σταθερό εισόδημα3.134.427 12,76 %
Μετοχές4.473.540 18,21 %
Μικτά κεφάλαια 1.527.714 6,22 %
Εναλλακτική διαχείριση1.037.243 4,22 %
Πρώτες ύλες 468.273 1,90 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 1.441.636 5,87 %
Ακίνητα 11.591.043 47,20 %
Σύνολο: 24.562.373 100 %
Ανάλυση κερδοφορίας
Υπουργείο Οικονομικών 0,10 %
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5,64 %
Ακίνητα 5,54 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 6,80 %
Συνολική απόδοση φόντου: -2,92 %

Κληροδότημα Ίδρυμα CARF
31 Δεκεμβρίου 2021

Το 2021 το δωρεά διένειμε 481.500 ευρώ για υποτροφίες, ποσό που αντιστοιχεί σε 9 % του συνολικού ποσού των υποτροφιών που χορήγησε το CARF. Ο στόχος είναι να αυξάνεται το ποσό αυτό κατά 1 % κάθε χρόνο.

Ακίνητη περιουσία: 11.111.500 €.

Ταμείο: 3.261.096 €.

Μεταβλητό εισόδημα: 6.027.087 €.

Σταθερό εισόδημα: 3.024.235 €.

Μικτή: 1.023.678 €.

Πρώτες ύλες: 444.316 €.

Ιδιωτικά κεφάλαια: 1.321.134 €.

Εναλλακτική διαχείριση: 963.633 €.

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων 2021 %
Υπουργείο Οικονομικών 3.261.096 12,00 %
Σταθερό εισόδημα3.024.235 11,13 %
Μετοχές6.027.087 22,18 %
Μικτά κεφάλαια 1.023.678 3,77 %
Εναλλακτική διαχείριση963.633 3,55 %
Πρώτες ύλες 444.316 1,63 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 1.321.134 4,86 %
Ακίνητα 11.111.500 40,89 %
Σύνολο: 27.176.679 100 %
Ανάλυση κερδοφορίας
Υπουργείο Οικονομικών 0,05 %
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 10,75 %
Ακίνητα 3,86 %
Συνολική απόδοση φόντου: 5,86 %

Κληροδότημα Ίδρυμα CARF
31 Δεκεμβρίου 2020

Το 2020 η δωρεά διέθεσε για υποτροφίες το ποσό των 400.000 € που αντιπροσωπεύει 9 % του συνολικού ποσού των υποτροφιών που χορηγήθηκαν από το CARF. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό αυτό για επιχορηγήσεις κατά 1 % κάθε χρόνο.

Ακίνητα: 10.891.609 €.

Ταμείο: 3.783.261 €.

Μεταβλητό εισόδημα: 5.617.437 €.

Σταθερό εισόδημα: 1.931.115 €.

Μικτή: 660.412 €.

Πρώτες ύλες: 431.445 €.

Ιδιωτικά κεφάλαια: 1.229.962 €.

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων 2020 %
Υπουργείο Οικονομικών 3.783.261 15,38 %
Σταθερό εισόδημα1.931.115 7,85 %
Μετοχές5.671.437 23,06 %
Μικτή και εγγυημένη 660.412 2,68 %
Μετοχές5.671.412 23,06 %
Πρώτες ύλες 431.445 1,75 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 1.229.962 4,99 %
Ακίνητα 10.891.609 44,29 %
Σύνολο: 24.599.241 100 %
Ανάλυση κερδοφορίας
Υπουργείο Οικονομικών 0,05 %
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία -2,41 %
Ακίνητα 4,10 %
Συνολική απόδοση φόντου: 1,21 %

Κληροδότημα Ίδρυμα CARF
31 Δεκεμβρίου 2019

Το 2019 η δωρεά 450.000, ή 2 % του συνόλου, διανεμήθηκαν για υποτροφίες. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό αυτό για επιχορηγήσεις κατά 1 % κάθε χρόνο.

Ακίνητη περιουσία: 10.250.000 €.

Ταμείο: 3.134.852 €.

Μεταβλητό εισόδημα: 4.617.922 €.

Σταθερό εισόδημα: 1.860.964 €.

Μικτή: 1.360.415 €.

Εγγυημένο: 2.074.370 €.

Πρώτες ύλες: 376.053 €.

Ιδιωτικά κεφάλαια: 700.000 ευρώ

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων 2019 %
Υπουργείο Οικονομικών 3.134.852 12,86 %
Σταθερό εισόδημα 1.860.964 7,63 %
Μετοχές 4.617.922 18,95 %
Μικτή και εγγυημένη 1.360.415 5,58 %
Εναλλακτική διαχείριση 2.074.370 8,51 %
Πρώτες ύλες 376.053 1,54 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 700.000 2,87 %
Ακίνητα 10.250.000 42,05 %
Σύνολο: 24.374.576 100 %
Ανάλυση κερδοφορίας
Υπουργείο Οικονομικών 0,05 %
Επενδυτικά κεφάλαια 6,17 %
Χαρτοφυλάκιο μετοχών 5,34 %
Ακίνητα 4,55 %
Συνολική απόδοση φόντου: 4,59 %

Κληροδότημα Ίδρυμα CARF
31 Δεκεμβρίου 2018

Ακίνητη περιουσία: 10.250.000 €.

Ταμείο: 5.539.253 €.

Σταθερό εισόδημα: 1.060.588 €.

Μεταβλητό εισόδημα: 3.790.808 €.

Πρώτες ύλες: 314.135 €.

Εναλλακτική διαχείριση: 383.943 €.

Μικτή και εγγυημένη: 1.247.463 €

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων Ποσό %
Υπουργείο Οικονομικών 5.539.253 24,52 %
Σταθερό εισόδημα 1.060.588 4,70 %
Μετοχές 3.790.808 16,78 %
Μικτή και εγγυημένη 1.247.463 5,52 %
Εναλλακτική διαχείριση 383.943 1,70 %
Πρώτες ύλες 314.135 1,39 %
Ακίνητα 10.250.000 45,38 %
Σύνολο: 22.586.190 100 %
Ανάλυση κερδοφορίας
Υπουργείο Οικονομικών 0,05 %
Επενδυτικά κεφάλαια -5,26 %
Χαρτοφυλάκιο μετοχών -24,21 %
Ακίνητα 4,52 %
Άλλα 1,15 %
Συνολική απόδοση φόντου: -2,64 %