ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ

Έκθεση διαχείρισης κεφαλαίων δωρεά

Στόχος είναι το κληροδοτημένο κεφάλαιο, δωρεά, του Ιδρύματος CARF μπορεί να καλύψει το μέγιστο δυνατό ποσό των επιχορηγήσεων σπουδών. Δείτε την έκθεση.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω

Κληροδότημα Ίδρυμα CARF
31 Δεκεμβρίου 2023

Το δωρεά διέθεσε για υποτροφίες μελετών το ποσό των 553.971 € που αντιπροσωπεύει 10 % του συνολικού ποσού που χορηγεί το Ίδρυμα CARF, το οποίο έφτασε τα 5.539.713 € το 2023. Δείτε τις λεπτομέρειες της έκθεσης.

Ακίνητη περιουσία: 13.402.020 €.

Ταμείο: 2.553.270 €.

Μεταβλητό εισόδημα: 4.953.492 €.

Σταθερό εισόδημα: 3.484.889 €.

Μικτή: 1.956.654 €.

Πρώτες ύλες: 811.738 €.

Ιδιωτικά κεφάλαια: 1.654.971 €.

Εναλλακτική διαχείριση: 943.839 €.

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων 2023 %
Υπουργείο Οικονομικών 2.553.270 8,58 %
Σταθερό εισόδημα3.484.889 11,71 %
Μετοχές4.953.492 16,64 %
Μικτά κεφάλαια 1.956.654 6,57 %
Εναλλακτική διαχείριση943.839 3,17 %
Πρώτες ύλες 811.738 2,73 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 1.654.971 5,56 %
Ακίνητα 13.402.020 45,03 %
Σύνολο: 29.760.873 100 %
Σύνοψη της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ορισμένων στοιχείων %
Υπουργείο Οικονομικών 3,50 %
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 9,57 %
Ακίνητα 5,17 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 5,37 %
Συνολική απόδοση φόντου: 7,46 %

Κληροδότημα Ίδρυμα CARF
31 Δεκεμβρίου 2022

Το δωρεά διένειμε 523.000 € για υποτροφίες μελετών, ποσό που αντιπροσωπεύει 9 % του συνολικού ποσού που χορηγεί το Ίδρυμα CARF, το οποίο έφτασε τα 5.810.154 € το 2022. Δείτε τις λεπτομέρειες της έκθεσης.

Ακίνητα: 11.591.043 €.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 888.497 € 888.497 € 888.497 € 888.497

Μεταβλητό εισόδημα: 4.473.540 €.

Σταθερό εισόδημα: 3.134.427 €.

Μικτή: 1.527.714 €.

Πρώτες ύλες: 468.273 €.

Ιδιωτικά κεφάλαια: 1.441.636 €.

Εναλλακτική διαχείριση: 1.037.243 €.

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων 2022 %
Υπουργείο Οικονομικών 888.497 3,62 %
Σταθερό εισόδημα3.134.427 12,76 %
Μετοχές4.473.540 18,21 %
Μικτά κεφάλαια 1.527.714 6,22 %
Εναλλακτική διαχείριση1.037.243 4,22 %
Πρώτες ύλες 468.273 1,90 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 1.441.636 5,87 %
Ακίνητα 11.591.043 47,20 %
Σύνολο: 24.562.373 100 %
Σύνοψη της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ορισμένων στοιχείων %
Υπουργείο Οικονομικών 0,10 %
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία -5,64 %
Ακίνητα 5,54 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 6,80 %
Συνολική απόδοση φόντου: -2,92 %

Κληροδότημα Ίδρυμα CARF
31 Δεκεμβρίου 2021

Το 2021 το δωρεά διέθεσε για επιχορηγήσεις το ποσό των 481.500 €, το οποίο αντιπροσωπεύει 9 % του συνολικού ποσού που χορηγήθηκε από το Ίδρυμα CARF. Δείτε τις λεπτομέρειες της έκθεσης.

Ακίνητη περιουσία: 11.111.500 €.

Ταμείο: 3.261.096 €.

Μεταβλητό εισόδημα: 6.027.087 €.

Σταθερό εισόδημα: 3.024.235 €.

Μικτή: 1.023.678 €.

Πρώτες ύλες: 444.316 €.

Ιδιωτικά κεφάλαια: 1.321.134 €.

Εναλλακτική διαχείριση: 963.633 €.

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων 2021 %
Υπουργείο Οικονομικών 3.261.096 12,00 %
Σταθερό εισόδημα3.024.235 11,13 %
Μετοχές6.027.087 22,18 %
Μικτά κεφάλαια 1.023.678 3,77 %
Εναλλακτική διαχείριση963.633 3,55 %
Πρώτες ύλες 444.316 1,63 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 1.321.134 4,86 %
Ακίνητα 11.111.500 40,89 %
Σύνολο: 27.176.679 100 %
Σύνοψη της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ορισμένων στοιχείων %
Υπουργείο Οικονομικών 0,05 %
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 10,75 %
Ακίνητα 3,86 %
Συνολική απόδοση φόντου: 5,86 %

Κληροδότημα Ίδρυμα CARF
31 Δεκεμβρίου 2020

Το 2020 η δωρεά διέθεσε το ποσό των 400.000 € για υποτροφίες μελετών, το οποίο αντιπροσωπεύει 9 % του συνολικού ποσού που χορηγεί το Ίδρυμα CARF. Δείτε τις λεπτομέρειες της έκθεσης.
Αν θέλετε να δείτε ξανά την Ετήσια Έκθεση, κάντε κλικ εδώ. εδώ
Κατανομή περιουσιακών στοιχείων 2020 %
Υπουργείο Οικονομικών 3.783.261 15,38 %
Σταθερό εισόδημα1.931.115 7,85 %
Μετοχές5.671.437 23,06 %
Μικτή και εγγυημένη 660.412 2,68 %
Μετοχές5.671.412 23,06 %
Πρώτες ύλες 431.445 1,75 %
Ιδιωτικά κεφάλαια 1.229.962 4,99 %
Ακίνητα 10.891.609 44,29 %
Σύνολο: 24.599.241 100 %
Σύνοψη της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ορισμένων στοιχείων %
Υπουργείο Οικονομικών 0,05 %
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία -2,41 %
Ακίνητα 4,10 %
Συνολική απόδοση φόντου: 1,21 %